Norsk overlegeforening

Styret og sekretariat

Of-styrets fokusområder 2017-2019

Of-styrets fem fokusområder:

På Overlegeforeningens landsråd i Sandefjord i april ble det nye prinsipp- og arbeidsprogrammet for perioden 2017-2019 vedtatt. Med dette som bakgrunn har det nye Of-styret utarbeidet fokusområder for toårsperioden fra 1. september 2017. Vi vil i løpet av høsten vurdere oppstart av ulike konkrete prosjekt som ledd i arbeidet. Gjennom kartlegging og analyse håper vi å kunne utforme konkrete forbedringstiltak.

Å ferdigstille alle områdene innenfor kommende periode er neppe gjennomførbart, men vi håper å komme godt i gang med arbeid på alle fokusområdene. 

1. En bedre arbeidshverdag – organisering i spesialisthelsetjenesten.

Det siste ti-året er lege-bemanningen i sykehusene kraftig styrket. Likevel opplever kolleger flest at hverdagen er mer hektisk enn tidligere. Hvilke tidstyver opplever vi i det daglige? Hvordan kan kvalitet og utdanning i sykehusene ivaretas på en bedre måte? Hvilke tiltak kan vi utforme og foreslå for å få en bedre arbeidshverdag? Hvordan kan sykehusene få tilstrekkelige ressurser til helt nødvendige investeringer i bygg og utstyr for å drive godt og effektivt? På hvilken måte kan spesialisthelsetjenesten organiseres mer hensiktsmessig?

2. Implementering av ny spesialistutdanning

Endring i utdanningsforløpene vil medføre en annen rollefordeling i sykehusene. Hvordan vil dette påvirke organiseringen av overlegenes arbeidshverdag? Hvilke tiltak må på plass for å sikre tilstrekkelig tid og ressurser til å ivareta utdanningsaspektet inklusive veiledning på en god måte?

3. Styrke tillitsvalgtarbeidet

Tillitsvalgte skal bidra i omstillingsprosesser og utvikling av virksomhetene. Hvordan kan vi bidra til å understøtte tillitsvalgtes arbeid? Har de god nok tilgang til nødvendig støtte? Bør vi etablere nærmere kontakt på tvers av sykehusene? Bør koplingen opp mot sentralforeningen og våre mest sentrale tillitsvalgte styrkes? Har vi fått på plass gode rutiner og samarbeidsformer?

4. Forskning

Blir klinisk forskning salderingspost i en presset sykehusøkonomi? Legger arbeidshverdagen og permisjonsordninger til rette for klinisk forskning i sykehusene?

5. Ledelse

Lege-ledere i klinikken skal ivareta pasientbehandling, egne ansatte og krav stilt fra ledelsen i virksomhetene. Har det blitt en tøffere hverdag? Har lederne det handlingsrommet og de ressursene de trenger for å ivareta oppgavene og utvikle pasientbehandlingen? Hvordan kan vi sikre god og sterk stedlig ledelse til det beste for ansatte og pasienter?

Her reiser vi noen spørsmål. Styret jobber videre med disse. Men vi tar gjerne imot innspill og forslag fra våre medlemmer. Send disse til undertegnede jo før jo heller:

jon.helle@legeforeningen.no