Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Valginstruks for Norsk Overlegeforening

Gjelder fra og med 15.04.2015.

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

§ 1-1 Formål

Denne instruks har til formål å legge til rette for at valg til tillitsverv i Norsk overlegeforening blir gjennomført på en ryddig og oversiktlig måte og med hensyn til geografisk spredning og kjønnsfordeling, jfr Dnlfs lover.

§ 1-2 Plikt til å motta valg

Et hvert medlem av Overlegeforeningen plikter å motta valg som hovedtillitsvalgt, foretakstillitsvalgt, landsrådsrepresentant og som vara for disse, jfr. Dnlfs valgregler og instruks pkt. 1.4.

§ 1- 3 Valgperioden
Valgperioden er to år og definert i Dnlfs lover § 3-3-3 (2), jf. § 3-1-1-(2).

Kapittel 2 – Valg i regi av Ofs valgkomite

§ 2-1 Ofs valgkomité

Ofs valgkomité, Ofs vedtekter § 11, består av 1 representant fra hver region og velges for 2 år i landsrådsmøtet som velger foreningens styre. Valgkomitéen velger selv leder. Valgkomitéen skal være representert på Legeforeningens tariff-kurs for overleger, landsrådsmøter, vårkurs og lederseminar.
Valgkomiteen forbereder valg til Ofs styre, revisor, samt Ofs geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre på følgende måte:

a. Valgkomiteen innhenter forslag på kandidater og vararepresentanter til aktuelle verv i god tid før valget ved brev til relevante foreningsledd. Forslagene skal være valgkomiteen i hende innen fastsatt dato.

b. Valgkomiteens innstilling til nytt Ofs styre, samt innkomne forslag på valgbare kandidater, bekjentgjøres for delegatene til landsrådsmøtet senest 2 uker før valget finner sted. Antall foreslåtte kandidater bør ikke være mindre enn det antall som skal velges.

c. Valgkomiteen legger fram og begrunner sin innstilling på landsrådsmøtet/ valgmøtet; herunder også eventuelle endringer i tidligere utsendt innstilling. 

§ 2-2 Valg av Ofs styre.
Valg av Ofs styre, (Ofs vedtekter § 9) avholdes på ordinært landsrådsmøte (Ofs vedtekter § 7). Lederen velges særskilt og skal ha mer enn halvparten av stemmene fra de stemmeberettigede i valgmøtet. Dersom slikt flertall ikke oppnås ved omvalg, skal det foretas bundet valg mellom de to av kandidatene som har fått flest stemmer. Nestleder velges etter samme regler som gjelder for leder. Gjenvalg kan finne sted. Valg til andre verv avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Det velges 2 varamedlemmer til styret.

§ 2-3 Valg av revisor
Valgkomiteen avgir innstilling til valg av revisor.

§ 2-4 Valg av Ofs geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre.
Den geografiske representasjon skjer etter medlemstall i regionen.
Overlegeforeningen får per 1. februar i valgåret oppgitt fra sentralstyret sin  andel av geografiske landsstyrerepresentanter. (Dnlfs lover § 3.1.1 (3)). Av Legeforeningens lover § 3-5-4, 1. ledd fremgår det videre at representantene skal fordeles regionsvis, at det skal legges vekt på kjønn og på gjennomgående representasjon og at representasjonen kan tillegges et bestemt verv i påvente av personvalg. Det skal også velges vararepresentanter fordelt på regionene. Fordeling på regioner etter medlemstall er pr. 01. februar i valgåret som følger:

Helse Sør-Øst 9 representanter
Helse Vest 3 representanter
Helse Midt 3 representanter
Helse Nord 2 representanter

Valget avholdes på landsrådsmøte, jf. §7 eller § 8 før 1.9. i valgåret. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Kapittel 3 Valg i regi av lokale Of-utvalg.

§ 3.1 Valg av tillitsvalgte på arbeidsplassene.

Lokalt Of-utvalg har ansvar for rekruttering og valg av tillitsvalgte som representerer medlemmene overfor deres arbeidsgivere og andre avtaleparter. For leger med ansettelsesforhold velges tillitsvalgte på arbeidsplassene i henhold til hovedavtalene for de ulike tariffområdene. Valgene skal gjennomføres i henhold til Valgregler og instruks for Den norske legeforenings tillitsvalgte fastsatt av sentralstyret.

Ofs sekretariat sender ut informasjon som kan brukes i tilknytning til valget. I helseforetakene mottar foretakstillitsvalgte denne informasjon og må videreformidle opplysningene til hovedtillitsvalgte ved øvrige sykehus. Ved Virke-sykehusene og øvrige institusjoner sendes valgmateriellet til hovedtillitsvalgt.

Avtroppende tillitsvalgt er ansvarlig for melding av valgresultatet til arbeidsgiver og til Legeforeningen sentralt via Link på Legeforeningens nettsider. Ofs sekretariat purrer ved manglende innsending av valgresultater.

§ 3-1.1 Valg som skal foretas.
1 foretakstillitsvalgt for overleger ansatt i hvert helseforetak. 1 hovedtillitsvalgt for overleger ved hvert sykehus. 1 hovedtillitsvalgt for overordnede leger ved hver statlig, regional eller fylkeskommunal virksomhet som har ansatte leger. 
I større virksomheter kan det velges tillitsvalgte i henhold til lokal tillitsvalgtstruktur. Det skal også velges varatillitsvalgte. Valg av tillitsvalgte bør skje før 15. juni i valgåret.

§ 3-1.2 Hvem kan velges?
Et hvert medlem av Legeforeningen som er valgbar etter reglene i hovedavtalen for det enkelte tariffområde har rett og plikt til å motta valg som tillitsvalgt. Lege som i sin daglige funksjon står i arbeidsgivers sted overfor leger, kan ikke velges som tillitsvalgt etter hovedavtalene. Som hovedregel velges tillitsvalgte og varatillitsvalgte for 2 år om gangen, med samme funksjonstid som yrkesforeningsstyret (fra 1.09. i år med oddetall for 2 år). Etter 2perioder kan en tillitsvalgt nekte å motta gjenvalg for de neste 2 perioder.

§ 3-2 Ofs representant til styret i lokalforeningen.
Det skal velges 1 lokalforeningstillitsvalgt m/vara fra Of. (Legeforeningens lover § 3-3-3 (4)). Ofs sekretariat tilskriver lokalt Of utvalgs leder og ber vedkommende ta initiativ til valget. Valget må være gjennomført før 15.08. i år med oddetall. Vedkommende er også ansvarlig for å melde valgresultatet til Ofs sekretariat som vil videreformidle resultatet til Legeforeningens sekretariat for registrering.

§ 3-3 Lokalt Of-Utvalg
Lokalt Of-utvalg, (vedtektene § 14) består av tillitsvalgte, landsrådsrepresentanter og andre medlemmer av Of. Utvalgenes størrelse og sammensetning fastsettes lokalt. 1. landsrådsrepresentant i avgående landsråd har ansvar for at utvalget etableres. Lokalt Of-utvalg, har ansvar for rekruttering til og valg av Ofs landsråd, tillitsvalgte på arbeidsplassen og Of representanter til lokalforeningenes styrer.

§ 3-4 Valg av Ofs landsråd
Lokalt Of-utvalg organiserer valgene til Ofs landsråd (Ofs vedtekter § 16) innen 15. juni i år med ulike tall. Valgene kan avholdes i valgmøter, som postvalg eller elektronisk valg. I valgmøter kan valgene skje uten skriftlig avstemming, men dersom ett av medlemmene krever det, skal valgene avholdes skriftlig. Det kan avgis stemmer på medlemmer som ikke er foreslått på forhånd, og derfor ikke er oppført på en eventuell valgliste. Ved skriftlig/elektronisk valg foretas opptelling av stemmer straks etter utløpet av fristen uten å avvente forsinkede stemmer. Valgkretsene tilsvarer lokalforeningens områder. Medlemmene i hver valgkrets velger blant Ofs tillitsvalgte 2 landsrådsrepresentanter med vararepresentanter som følger styrets funksjonsperiode; dog slik at:

  • Valgkretser med flere enn 200 medlemmer velger 3 representanter med vararepresentanter.
  • Valgkretser med flere enn 500 medlemmer velger 4 representanter med vararepresentanter.
  • Valgkretser med flere enn 800 medlemmer velger 5 representanter med vararepresentanter.
  • Valgkretser med flere enn 1100 medlemmer velger 6 representanter med vararepresentanter.

Lokalt Of-utvalg sender resultatet til Ofs sekretariat senest 15.08. i valgåret. Klage over valgresultatet kan gjøres skriftlig til Ofs styre innen to uker etter avholdt valg. Ofs styre avgjør med endelig virkning eventuelle klager over fremgangsmåten ved valg.


§ 3-5 Valg av Overlegeforeningens representant til regionsutvalgene.
Når oversikt over lokalforeningenes styrer og styreledere foreligger, tar avtroppende Of representant i regionsutvalget kontakt med Ofs lokalforeningsrepresentanter i regionen for å velge/oppnevne Ofs representant til regionsutvalget.