Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Vedtekter for Norsk overlegeforening

Foreningen er av landsstyret i Dnlf godkjent som yrkesforening. Vedtektene er fastsatt av landsrådet 23.4.2020 og gjort gjeldende fra og med 23.4.2020.

§ 1. NAVN
Foreningens navn er Norsk overlegeforening.

Kortformen Overlegeforeningen og initialene Of kan benyttes.

§ 2. FORHOLDET TIL DEN NORSKE LEGEFORENING.
Foreningen er som yrkesforening en avdeling i Den norske legeforening. Ofs vedtekter gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3. FORMÅL.
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover § 1-2 og § 3-5-3 er Overlegeforeningens formål:

a.        å virke for spesialisthelsetjenestens utvikling.
b.       å fremme de faglige, helsemessige, sosiale, økonomiske og    rettslige interesser for medlemmene, herunder samordne arbeidet med overlegers lønns- og arbeidsforhold.
c.        å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten.
d.       å utvikle gode samarbeidsformer innen helsetjenesten.
e.        å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard i spesialisthelsetjenesten.
f.        å delta i opplæringen av tillitsvalgte

 

§ 4. MEDLEMSKAP
I foreningen tilmeldes medlemmer av Den norske legeforening som er ansatt i overlegestilling ved sykehus, helseforetak, spesialistpoliklinikk og lignende institusjoner, spesialistkompetente ledere innenfor institusjonshelsetjenesten og helseforvaltning, samt spesialistkompetente leger i annet relevant arbeid.

Pensjonister fortsetter som medlemmer.

Overleger som etter Dnlfs lover er tilmeldt en annen yrkesforening for obligatorisk medlemskap, kan opptas som assosierte medlemmer.

Assosierte medlemmer kan ikke velges som medlem i landsråd og styre eller oppnevnes som foreningens representanter i Dnlf's landsstyre. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett, jf. Dnlfs lover § 3-5-1 (4), men har forøvrig samme rettigheter som ordinære medlemmer.

§ 5. FORENINGENS ORGANER.
Foreningens organer er:

Landsrådet

Styret

Valgkomité

Kurskomité

Lederutvalg

Lokalutvalg

Tidsskriftet «Overlegen».

§ 6. LANDSRÅDET OG LANDSRÅDSMØTER.
Ofs landsråd er foreningens høyeste organ. Landsrådet består av styrets medlemmer og representanter valgt etter reglene i Valginstruksen godkjent av Ofs landsrådsmøte, jf. §§ 7 og 8. Styrets leder er landsrådets leder og leder møtene med unntak av ordinært landsrådsmøte som ledes av en valgt dirigent.

Landsrådets møter er:

1. Ordinært landsråd (Jf. § 7).

2. Andre landsrådsmøter (Jf. § 8).

Alle personvalg skal skje skriftlig hvis det er fremsatt mer enn ett forslag. Ved andre voteringer skal avstemmingen være skriftlig hvis et medlem av landsrådet krever det. Valgene avgjøres ved simpelt flertall – i tilfelle av stemmelikhet ved loddtrekning.

Saker som angår vedtektene avgjøres etter bestemmelsene i § 17. Andre saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder to stemmer.

Reise- og diettutgifter for representantenes reiser til landsrådsmøter dekkes av Norsk overlegeforening etter det til enhver tid gjeldende reiseregulativ i Legeforeningen.

Landsrådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede.

Styret utarbeider protokoll fra landsrådets møter.

§ 7. ORDINÆRT LANDSRÅDSMØTE.
Ordinært landsrådsmøte holdes innen utgangen av august. Landsrådsrepresentantene har forslagsrett og stemmeplikt. Styrets medlemmer har likevel ikke stemmerett i saker som angår styrets disposisjoner bakover i tid, herunder styrets beretning og reviderte regnskap. Alle medlemmer i Of har møte- og talerett, samt forslagsrett via landsrådsrepresentant.

Ordinært landsråd ledes av en dirigent som velges av landsrådet.

Alle Of-medlemmer inviteres til Ordinært landsrådsmøte via Ofs hjemmeside minst 4 uker før landsrådsmøtet. Landsrådsrepresentanter mottar personlig innkalling. Sakliste med saksdokumenter, herunder også valgkomiteens innstilling, sendes påmeldte deltagere senest 2 uker før møtet.

Saker som ønskes behandlet av Ordinært landsråd, må være sendt foreningen senest 2 måneder før møtet. Landsrådet kan unntaksvis vedta å behandle saker som blir fremmet senere.

Ordinært landsråd skal behandle følgende saker:
1.   Godkjenne styrets beretning og reviderte regnskap.
2.   I valgår (Jf. § 9) godkjenne forslag til prinsipp- og arbeidsprogram for de kommende 2 år.
3.   Vedta valginstruks.
4.   Fastsette eventuelle honorarer, møtegodtgjørelse eller kompensasjon for tapt inntekt.
5.   Vedta eventuelle endringer i vedtektene.
6.   Vedta budsjett og eventuell tilleggskontingent.
7.   Velge nytt styre i henhold til § 9.
8.  Velge valgkomité i tråd med § 11.
9.   Velge revisor.
10. Beslutning om, og eventuelt valg av, redaksjonskomité.
11.  Treffe vedtak i andre saker som er satt opp på saklisten.

§ 8. ANDRE LANDSRÅDSMØTER
Andre landsrådsmøter avholdes når styret anser det nødvendig eller når minst 1/3 av landsrådets representanter krever det. Sakene til slike møter skal fremgå av en sakliste.

Andre landsrådsmøter kan behandle saker som følger av vedtektene § 7, så fremt innkallingen har skjedd etter reglene for det ordinære landsrådsmøtet. Styrets årsmelding, regnskap og budsjett må behandles innen utgangen av august.

§ 9. STYRE
Foreningens styre består av leder, nestleder og 6 styremedlemmer. Styret velges for 2 år på Ordinært landsrådsmøte i år med ulike tall. Funksjonsperioden er fra 01.09. samme år. Det skal så langt det er mulig velges medlemmer fra alle 4 helseregioner. Styret bør være sammensatt slik at begge kjønn er representert med minst 30 %.

Det velges 2 varamedlemmer til styret.

Leder velges særskilt og skal ha mer enn halvparten av stemmene fra de stemmeberettigede i valgmøtet. Dersom slikt flertall ikke oppnås ved omvalg, skal det foretas bundet valg mellom de to av kandidatene som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Nestleder velges etter samme regler som gjelder for leder.

Nestleder overtar leders verv under dennes forfall. Ved varig forfall av nestleder, velger styret ny nestleder blant sine medlemmer.

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Gjenvalg kan finne sted.

Styrevedtak er gyldig når minst 5 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Det vises forøvrig til valginstruksen.

§ 10. STYRETS OPPGAVER
Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør de vanlige løpende saker. Større saker bør styret, såfremt det er mulig, forelegge for landsrådet.

Styremøte innkalles etter beslutning av leder eller når minst 2 styremedlemmer krever det. Det føres møtereferat som gjøres kjent for medlemmene.

Styret innkaller til landsrådsmøter (Jf. §§ 7og 8).

Styret sender straks melding om utfallet av alle valg i foreningen til Den norske legeforenings sekretariat.

Styret foreslår medlemmer til råd og utvalg i Den norske legeforening.

Styret oppnevner kurskomite og lederutvalg.

Styret oppnevner redaktør og redaksjonskomite i «Overlegen». Redaksjonskomiteen skal bestå av redaktør og minst to medlemmer. Ett av medlemmene bør være fra Ofs sekretariat.

Styret oppnevner de landsstyrerepresentanter og vararepresentanter som ikke er en del av den geografiske representasjonen.

Styrets leder er automatisk medlem av Den norske legeforenings landsstyre.

Styret skal fastsette Overlegeforeningens behov for sekretariatsressurser og kan gjøre avtale med Legeforeningens sekretariat om dette. Styret utarbeider instruks for Overlegeforeningens sekretariatet.

Styret holder kontakt med Overlegeforeningens tillitsvalgte, bistår dem i valg og andre saker etter behov.

§ 11. VALGKOMITÉ
Foreningens valgkomité forbereder valg i henhold til valginstruks for Norsk overlegeforening.

Valgkomitéen består av en representant fra hver region og velges for 2 år i landsrådsmøtet som velger foreningens styre. Valgkomitéen velger selv leder.

Valgkomitéens innstilling sendes ut med saksdokumentene til landsrådsmøtet. Valgkomitéen refererer de innkomne forslag i landsrådet.

§ 12. KURSKOMITÉ
Kurskomitéen er rådgivende organ for styret i saker som vedrører planlegging og gjennomføring av foreningens kursvirksomhet. Oppnevning skjer i år med ulike tall.

Kurskomitéen skal bestå av medlemmer oppnevnt av styret. Ett av komiteens medlemmer oppnevnes blant styrets medlemmer med mindre styret finner annen ordning hensiktsmessig. Kurskomitéen velger selv sin leder.

Funksjonsperioden for medlemmene av kurskomitéen er 2 år fra 1.10. i år med ulike tall (styreperioden).

§ 13. LEDERUTVALG
Lederutvalget er rådgivende organ for styret i saker som omhandler ledelse, lederutdanning og arbeidsvilkår for overleger i medisinsk og administrativ ledelse.

Lederutvalget skal bestå av minst 5 medlemmer, oppnevnt av styret. Ett av utvalgets medlemmer oppnevnes blant styrets medlemmer, med mindre styret finner annen ordning hensiktsmessig. Lederutvalget velger selv leder.

Funksjonsperioden for medlemmene av lederutvalget er 2 år og følger kalenderåret.

§ 14 LOKALT OF-UTVALG
Det skal etableres lokale Of-utvalg bestående av tillitsvalgte, landsrådsrepresentanter og andre medlemmer av Of.

Utvalgenes størrelse og sammensetning fastsettes lokalt. 1. landsrådsrepresentant i avgående landsråd har ansvar for at utvalget etableres.

Utvalgene kan ha forhandlingsarbeid eller andre saker av lokal karakter som formål.

Lokalt Of-utvalg skal arbeide for økt foreningsengasjement.

Utvalget skal organisere valg til Ofs landsråd, tillitsvalgte på arbeidsplassene og Ofs representanter til styret i lokalforeningene etter bestemmelser i Ofs valginstruks.

Etter avtale med Of-styret, kan foreningen dekke dokumenterte utgifter i tilknytning til utvalgets arbeid.

§ 15 LOKALE TILLITSVALGTE
Ved hver institusjon hvor flere medlemmer arbeider velges tillitsvalgt med vararepresentant for overordnede leger, av og blant Ofs medlemmer. Valget skjer for en periode av 2 år. Gjenvalg kan finne sted. Der ingen er valgt, har lokalt Of-utvalg eller Overlegeforeningens styre rett til å oppnevne tillitsvalgt.

Valg av tillitsvalgt skjer i henhold til regler fastsatt av Den norske legeforening. Lokalt Of-utvalg jf. § 14, melder resultatet av valget til foreningens styre.

§ 16 VALG AV LANDSRÅDSREPRESENTANTER - VALGKRETSER
Lokale Of-utvalg (jf. § 14) organiserer valgene innen 31. august i år med ulike tall. Valgene kan avholdes i møter, som postvalg eller elektronisk valg.

Hvis det i en krets innen 1. september samme år, ikke er foretatt valg av landsrådsrepresentanter, har styret adgang til å oppnevne representant(er) for neste valgperiode.

Valgkretsene fremgår av Ofs valginstruks § 3-4.

§ 17 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av disse vedtekter kan bare gjøres med 2/3 flertall i ordinære landsrådsmøter etter at forslag til vedtektsendringer er kunngjort på Ofs hjemmesider minst 4 uker før møtet.

§ 18 «OVERLEGEN»
Norsk overlegeforening utgir «Overlegen» som medlemsblad.

Styret oppnevner redaktør for styreperioden. Redaktøren skal utøve funksjonen i henhold til Redaktørplakaten.

Redaktøren deltar på styrets og landsrådets møter. Redaktøren kan ikke være medlem av styret.

Styret kan oppnevne et referansepanel for «Overlegen».