Vedtekter for Norsk overlegeforening

Vedtatt første gang 15. februar 1961. Siste endringer er fastsatt av landsrådet 26. april 2023 og gjort gjeldende fra og med samme dag.

Kapittel 1 - Navn, formål og organisasjon
§ 1-1   Navn
Foreningens navn er Norsk overlegeforening.

Kortformen Overlegeforeningen og initialene Of kan benyttes.

I internasjonal sammenheng brukes navnet Norwegian Association of Senior Hospital Physicians.

§ 1-2   Forholdet til Den norske legeforening
Landsstyret i Den norske Legeforening har godkjent Overlegeforeningen som yrkesforening.

Foreningens vedtekter gjelder i tillegg til Legeforeningens lover.

Presidenten i Legeforeningen har adgang til alle møter i Overlegeforeningen, med unntak av saker hvor presidenten er inhabil, jf. § 1-7.

§ 1-3   Formål
I tillegg til formålsbestemmelsene i Legeforeningens lover § 1-2 og § 3-5-3 er Overlegeforeningens formål:

a. å fremme medlemmenes faglige, helsemessige, sosiale, økonomiske og rettslige interesser, herunder samordne arbeidet med overlegers lønns- og arbeidsforhold.

b. å virke for spesialisthelsetjenestens utvikling.

c.  å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten.

d. å utvikle gode samarbeidsformer i helsetjenesten.

e. å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard i spesialisthelsetjenesten

f.  å delta i opplæringen av tillitsvalgte

§ 1-4   Foreningens organer
Foreningens organer er:

Landsrådet

Styret

Valgkomitéen

Kurskomitéen

Lederutvalget

Lokale Of-utvalg

Tidsskriftet «Overlegen».

§ 1-5   Prinsipper for åpenhet og tilgjengelighet

Overlegeforeningens organer skal i størst mulig grad tilstrebe åpenhet og tilgjengelighet overfor sine medlemmer og samfunnet.

§ 1-6   Forholdet til andre organisasjoner

For å fremme saker og formål som følger av Overlegeforeningens vedtekter, kan foreningen være tilsluttet andre organisasjoner, for eksempel internasjonale sammenslutninger.

Landsrådet fatter vedtak om tilslutning til og utmelding fra aktuelle organisasjoner.

§ 1-7   Habilitet

Alle medlemmer skal vurdere sin egen habilitet under utførelsen av verv i Overlegeforeningen. De skal være åpne om alle bindinger, inkludert bindinger av personlig og økonomisk art.

I saker om økonomiske disposisjoner skal personer med økonomiske særinteresser ikke delta i behandlingen. Det samme gjelder dersom noen man har nær personlig tilknytning til, har økonomiske interesser i saken.

Kapittel 2 - Medlemskap
§ 2-1   Ordinære medlemmer
Medlemmer av Legeforeningen som er ansatt i overlegestilling eller lederstillinger ved sykehus, helseforetak, spesialistpoliklinikk og lignende institusjoner, samt spesialistkompetente leger i annet relevant arbeid, meldes inn i Overlegeforeningen.

Medlemmer som ikke lenger er yrkesaktive, fortsetter som medlemmer.

Legespesialister kan velge om de vil være medlem av Overlegeforeningen eller Yngre legers forening.

§ 2-2   Assosierte medlemmer
Overleger som er ordinære medlemmer i en annen yrkesforening etter Legeforeningens lover, kan opptas som assosierte medlemmer.

Assosierte medlemmer kan ikke velges til landsrådet, styret, valgkomitéen eller oppnevnes som representanter i Legeforeningens landsstyre. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett, men har ellers samme rettigheter som ordinære medlemmer.

Dersom ordinære medlemmer som er valgt inn i valgkomitéen bytter yrkesforeningstilhørighet underveis i valgperioden, kan de fortsette som medlemmer ut valgperioden, så lenge de er assosierte medlemmer av Overlegeforeningen.

Kapittel 3 – Valg og oppnevninger
§ 3-1   Grunnbestemmelser om valg og oppnevning
Sammensetningen av alle organer i foreningen skal så langt det er mulig reflektere bredden blant medlemmene. Begge kjønn bør være representert med minst 30 prosent.

§ 3-2   Plikt til å bli valgt
Ethvert medlem av Overlegeforeningen plikter å bli valgt som hovedtillitsvalgt, foretakstillitsvalgt, landsrådsrepresentant og som vara for disse, jfr. Legeforeningens valgregler og instruks punkt 1.4.

Ethvert medlem av Legeforeningen som er valgbar etter reglene i hovedavtalen for det enkelte tariffområde, har rett og plikt til å bli valgt som tillitsvalgt. Lege som i sin daglige funksjon står i arbeidsgivers sted overfor leger, kan ikke velges som tillitsvalgt etter hovedavtalene.

Etter to perioder kan en tillitsvalgt nekte å bli valgt for de neste to periodene.

§ 3-3   Valgperioden
Valgperioden for foreningens organer er to år. Valg avholdes i oddetallsår. Perioden er fra 1. september samme år. Disse reglene gjelder med mindre annet følger av vedtektene.

§ 3-4   Klage over valg

Klage over valgresultatet kan gjøres skriftlig til Overlegeforeningens styre innen to uker etter at valget har skjedd.

Styret avgjør eventuelle klager. Avgjørelsen er endelig og skal fattes innen to uker, så langt det lar seg gjøre.

§ 3-5   Suppleringsvalg

Suppleringsvalg holdes så ofte som det er nødvendig, og etter de regler som gjelder for ordinære valg.

§ 3-6   Fratreden som tillitsvalgt

Dersom en tillitsvalgt får arbeidsoppgaver av en viss varighet som innebærer at vedkommende ikke lenger er valgbar etter Hovedavtalen i det aktuelle tariffområdet og Legeforeningens valginstruks, må medlemmet fratre som tillitsvalgt.

§ 3-7   Oppnevning til organer

Alle medlemmer kan oppnevnes til å sitte i Overlegeforeningens organer. Perioden for oppnevning følger samme regler som valg av tillitsvalgte, styret og landsrådet. Disse reglene gjelder med mindre annet følger av vedtektene.

Kapittel 4 - Organer i Overlegeforeningen
§ 4-1   Landsrådet
Landsrådet er foreningens høyeste organ.

Styrets leder er landsrådets leder og leder møtene med unntak av ordinært landsrådsmøte som ledes av en valgt dirigent.

Landsrådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede.

§ 4-1-1 Sammensetning og valg av Landsrådet
Landsrådet består av følgende faste representanter:

Styrets faste medlemmer.

Foretakstillitsvalgte i helseforetakene og øverste tillitsvalgte i andre sykehus og helseinstitusjoner, så fremt de har mer enn 70 medlemmer.

Hvis noen av styrets medlemmer samtidig er øverste tillitsvalgt i sykehus og helseinstitusjoner med rett til å ha fast representant i landsrådet, skal vara-tillitsvalgte tre inn i deres sted.

De resterende representantene velges i regi av de lokale Of-utvalgene innen 31. august i oddetallsår.

Valgkretsene tilsvarer inndelingen til Legeforeningens områder for lokalforeningene. Disse representantene skal velges etter følgende fordeling:

Hver valgkrets skal være sikrest minst én representant med vararepresentant.

Valgkretser med flere enn 200 medlemmer velger i tillegg 1 representant med vararepresentanter.

Valgkretser med flere enn 600 medlemmer velger i tillegg 1 representant med vararepresentanter.

Valgkretser med flere enn 1200 medlemmer velger i tillegg 1 representant med vararepresentanter.

Valgkretser med flere enn 2000 medlemmer velger i tillegg 1 representant med vararepresentanter.

Valgkretser med flere enn 3000 medlemmer velger i tillegg 1 representant med vararepresentanter.

Valgkretser med flere enn 4200 medlemmer velger i tillegg 1 representant med vararepresentanter.

Valgene kan skje i møter, som postvalg eller elektronisk valg.

Hvis det ikke er valgt landsrådsrepresentanter i en krets før 1. september samme år, kan styret oppnevne representant(er) for neste valgperiode.

I valgmøter kan valgene skje uten skriftlig avstemming, men dersom én av de stemmeberettigede krever det, skal valgene skje skriftlig.

Man kan stemme på kandidater som ikke er foreslått på forhånd, og derfor ikke er oppført på en eventuell valgliste.

Ved skriftlig/elektronisk valg telles stemmene straks etter utløpet av fristen uten å vente på forsinkede stemmer.

Lokalt Of-utvalg sender resultatet til foreningens sekretariat senest 31. august i valgåret.

§ 4-1-2 Landsrådets møter
Landsrådets møter er:

1. Ordinært landsrådsmøte (Jf. § 4-1-3).

2. Andre landsrådsmøter (Jf. § 4-1-4).

§ 4-1-3 Ordinært landsrådsmøte
Ordinært landsrådsmøte holdes innen utgangen av juni. Landsrådsrepresentantene har forslagsrett og stemmeplikt. Styrets medlemmer har likevel ikke stemmerett i saker som angår styrets disposisjoner bakover i tid. Det gjelder også årsmeldingen og reviderte regnskap.

Alle medlemmer i Overlegeforeningen har møte- og talerett, samt forslagsrett via landsrådsrepresentant.

Alle medlemmer inviteres til ordinært landsrådsmøte via foreningens hjemmeside minst fire uker før landsrådsmøtet. Landsrådsrepresentanter mottar personlig innkalling. Sakliste med saksdokumenter, inkludert valgkomiteens innstilling, sendes påmeldte deltagere senest to uker før møtet.

Saker som ordinært landsrådsmøte skal behandle, må sendes til foreningen senest to måneder før møtet. Unntaksvis kan Landsrådet vedta å behandle saker som blir fremmet senere.

Ordinært landsrådsmøte skal:

Velge dirigent.

Velge to referenter til å skrive protokollen.

Velge to representanter som signerer protokollen.

Velge redaksjonskomité.

Godkjenne styrets årsmelding og reviderte regnskap.

Godkjenne prinsipp- og arbeidsprogram for de kommende to årene i valgår.

Fastsette eventuelle honorarer, møtegodtgjørelse eller kompensasjon for tapt inntekt.

Vedta eventuelle endringer i vedtektene.

Vedta budsjett og eventuell tilleggskontingent.

Velge nytt styre i tråd med § 4-2-1.

Velge valgkomité i tråd med § 4-3-1.

Velge revisor.

Gjøre vedtak i andre saker som er satt opp på sakslisten.

Styrets årsmelding, regnskap og budsjett må behandles innen utgangen av juni.

§ 4-1-4 Andre landsrådsmøter
Andre landsrådsmøter holdes når styret ser det nødvendig, eller når minst 1/3 av landsrådets representanter krever det. Sakene til slike møter skal fremgå av en sakliste.

Styret utarbeider en signert protokoll.

§ 4-1-5 Valg og avstemninger på landsrådsmøter
Alle personvalg skal skje skriftlig hvis det er mer enn ett forslag. Ved andre voteringer skal avstemmingen skje skriftlig hvis ett landsrådsmedlem krever det.

Valgene avgjøres ved simpelt flertall – i tilfelle av stemmelikhet ved loddtrekning.

Vedtektssaker avgjøres etter § 7-1. Andre saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder to stemmer.

§ 4-1-6 Møteplikt

Landsrådets representanter har møteplikt. Forfall meldes snarest til foreningens sekretariat.

§ 4-2   Styret
Styret er Overlegeforeningens utøvende organ i perioden mellom landsrådsmøtene og handler med ansvar overfor landsrådet.

§ 4-2-1 Sammensetning og valg av styret
Styret består av leder, nestleder og seks styremedlemmer. Det skal også velges to varamedlemmer. Så langt som det er mulig, skal alle fire helseregioner være representert i styret.

Leder velges særskilt og skal ha mer enn halvparten av stemmene i landsrådsmøtet. Dersom slikt flertall ikke oppnås ved omvalg, skal det foretas bundet valg mellom de to av kandidatene som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Nestleder velges etter samme regler som gjelder for leder.

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Gjenvalg kan skje.

Dersom leder har forfall, overtar nestleder vervet til leder. Ved varig forfall av leder, velger landsrådet ny leder blant styrets medlemmer.

Ved varig forfall av nestleder, velger landsrådet ny nestleder blant styrets medlemmer.

Ved varig forfall av styremedlem eller varamedlem, velger landsrådet nytt varamedlem.

Samtlige suppleringsvalg skal foretas ved førstkommende landsrådsmøte.

§ 4-2-2 Styrets oppgaver
Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør vanlige løpende saker. Større saker bør styret legge frem for landsrådet.

Styret skal:

Kalle inn til landsrådsmøter.

Sende melding om alle valgresultater i foreningen til Legeforeningens sekretariat så snart de er klare.

Foreslå medlemmer til råd og utvalg i Legeforeningen.

Oppnevne kurskomité og lederutvalg.

Kalle inn til tariffkurs.

Oppnevne redaktør og redaksjonskomité i «Overlegen» for styreperioden.

Oppnevne landsstyrerepresentantene og vararepresentantene som ikke er del av den geografiske representasjonen.

Fastsette Overlegeforeningens behov for sekretariatsressurser og gjøre avtale om dette med Legeforeningens sekretariat.

Utarbeide instruks for Overlegeforeningens sekretariat.

Holde kontakt med Overlegeforeningens tillitsvalgte, bistå dem i valg og andre saker etter behov.

§ 4-2-3 Styrets møter
Styret holder møte når leder eller minst to av styremedlemmene ber om det.

Godkjent referat fra styrets møter offentliggjøres snarest mulig. Styret kan vedta at enkelte vedtak skal være unntatt fra offentliggjøring.

Styrevedtak er gyldig når minst fem medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 4-3   Valgkomitéen
Valgkomitéen forbereder valg i henhold til vedtektene.

§ 4-3-1 Sammensetning og valg av valgkomité
Valgkomitéen består av én representant fra hver av de fire helseregionene og velges i landsrådsmøtet som velger foreningens styre.

Det skal også velges én personlig vararepresentant fra hver av helseregionene. Vararepresentant trer inn ved varig forfall av de faste medlemmene.

Valgkomitéen velger selv leder.

Styret skal senest 12 uker før ordinært landsrådsmøte i oddetallsår be landsrådets representanter om å foreslå egnede kandidater til valgkomitéen.

Navneforslagene skal sendes til styret senest åtte uker før landsrådsmøtet.

Styret sender navneforslagene til landsrådet i uprioritert rekkefølge senest fire uker før landsrådsmøtet.

Valgkomitéen skal være representert på tariffkurset, landsrådsmøter, vårkurs og lederseminar.

§ 4-3-2 Valgkomitéens oppgaver
Valgkomitéen forbereder valg til styret, revisor, samt foreningens geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre på følgende måte:

a. Valgkomitéen innhenter forslag på kandidater og vararepresentanter til aktuelle verv i god tid før valget ved skriftlig informasjon til relevante foreningsledd. Forslagene skal være valgkomitéen i hende innen fastsatt dato.

b. Valgkomitéens innstilling til nytt styre, samt innkomne forslag på valgbare kandidater, gjøres kjent for delegatene til landsrådsmøtet senest to uker før valget. Antall foreslåtte kandidater bør ikke være mindre enn det antallet som skal velges.

c. Valgkomitéen begrunner sin innstilling på landsrådsmøtet; inkludert eventuelle endringer i innstillingen som er sendt ut tidligere.

§ 4-3-3 Valg av Overlegeforeningens representanter til landsstyret
Geografisk representasjon skjer etter medlemstall i regionen.

Sentralstyret i Legeforeningen gir Overlegeforeningen beskjed om hvor mange geografiske representanter de er tildelt per 1. februar i oddetallsår.

Styret fordeler den geografiske fordelingen av representanter mellom regionene etter hvilket medlemstall respektive regioner har per 1. februar i oddetallsår. Styret gir deretter valgkomiteen beskjed om hvilken fordeling som gjelder for kommende valgperiode.

Det skal legges vekt på kjønn og på gjennomgående representasjon og at representasjonen kan tillegges et bestemt verv i påvente av personvalg. Det skal også velges vararepresentanter fordelt på regionene, jf. Legeforeningens lover § 3‑5-4, første ledd.

Styret informerer landsrådet i ordinært landsrådsmøte hvordan fordelingen er gjort for kommende periode.

Valget avholdes på landsrådsmøte, jf. § 4-1-3 og § 4-1-4 før 1. september i valgåret. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Styret oppnevner de landsstyrerepresentantene og vararepresentantene som ikke er del av den geografiske representasjonen.

Styrets leder er automatisk medlem av Legeforeningens landsstyre.

§ 4-4   Lokale Of-utvalg
De lokale Of-utvalgene forbereder og har ansvar for de valgene som går frem av vedtektene.

§ 4-4-1 Sammensetning og etablering av lokale Of-utvalg
Det skal etableres lokale Of-utvalg bestående av tillitsvalgte, landsrådsrepresentanter og andre medlemmer av Overlegeforeningen.

Utvalgene tilsvarer lokalforeningens områder.

Utvalgenes størrelse og sammensetning fastsettes lokalt. Første landsrådsrepresentant i avgående landsråd har ansvar for at utvalget etableres.

§ 4-4-2 Oppgavene til de lokale Of-utvalgene
Utvalgene skal organisere valg til landsrådet, tillitsvalgte på arbeidsplassene og foreningens representanter til styret i lokalforeningene.

Lokalt Of-utvalg melder valgresultatet av lokale tillitsvalgte til Overlegeforeningens styre.

Utvalgene kan ha forhandlingsarbeid eller andre saker av lokal karakter som formål.

Lokalt Of-utvalg skal arbeide for økt foreningsengasjement.

Foreningen kan dekke dokumenterte utgifter i tilknytning til utvalgets arbeid, etter avtale med styret.

§ 4-4-3 Valg av tillitsvalgte på arbeidsplassene
Lokalt Of-utvalg har ansvar for rekruttering og valg av tillitsvalgte som representerer medlemmene overfor deres arbeidsgivere og andre avtaleparter.

Avtroppende tillitsvalgt er ansvarlig for å melde valgresultatet til arbeidsgiver og til Legeforeningen sentralt via lenke på Legeforeningens nettsider.

Det skal foretas følgende valg:

Én foretakstillitsvalgt for overleger i hvert helseforetak.

Én hovedtillitsvalgt for overleger ved hvert sykehus.

Én hovedtillitsvalgt for overordnede leger ved hver statlig, regional eller fylkeskommunal virksomhet som har ansatte leger.

I større virksomheter kan det velges tillitsvalgte i henhold til lokal tillitsvalgtstruktur. Det skal også velges varatillitsvalgte. Valg av tillitsvalgte bør skje før 15. juni i valgåret.

Gjenvalg kan skje.

Der ingen er valgt, har lokalt Of-utvalg eller Overlegeforeningens styre rett til å oppnevne tillitsvalgt.

§ 4-4-4 Valg av representanter til styret i lokalforeningene
Det skal velges én lokalforeningstillitsvalgt m/vara fra Overlegeforeningen. (Legeforeningens lover § 3-3-3 (4)).

Sekretariatet skriver til leder av de lokale Of-utvalgene og ber vedkommende ta initiativ til valget. Valget må være gjennomført før 31. august i oddetallsår. Leder av utvalgene har også ansvar for å melde valgresultatet til sekretariatet som videreformidler det til Legeforeningens sekretariat.

§ 4-4-5 Valg av representanter til regionsutvalgene
Når det foreligger oversikt over lokalforeningenes styrer og styreledere, tar avtroppende representant for Overlegeforeningen i regionsutvalget kontakt med Overlegeforeningens lokalforeningsrepresentanter i regionen for å velge/oppnevne foreningens representant til regionsutvalget.

§ 4-5   Kurskomitéen
Kurskomitéen er rådgivende organ for styret når det gjelder å planlegge og gjennomføre foreningens kurs. Oppnevning skjer i oddetallsår.

Styret oppnevner kurskomitéens medlemmer. Ett av komiteens medlemmer bør oppnevnes blant styrets medlemmer. Kurskomitéen velger selv leder.

Funksjonsperioden for medlemmene av kurskomitéen er to år fra 1. oktober i oddetallsår.

§ 4-6   Lederutvalget
Lederutvalget er rådgivende organ for styret i saker som gjelder ledelse, lederutdanning og arbeidsvilkår for overleger i medisinsk og administrativ ledelse.

Lederutvalget skal bestå av minst fem medlemmer, oppnevnt av styret. Ett av utvalgets medlemmer bør oppnevnes blant styrets medlemmer. Lederutvalget velger selv leder.

Funksjonsperioden for medlemmene av lederutvalget er to år og følger kalenderåret.

§ 4-7   Tariffkurs

Tariffkurset er styrets rådgivende organ i forbindelse med de årlige forhandlingene i de sentrale tariffområdene for Overlegeforeningens medlemmer.

Styret skal kalle inn til tariffkurs minst én gang i året.

Tariffkurset skal evaluere foregående forhandlinger og belyse, diskutere og prioritere krav til kommende forhandlinger i de aktuelle tariffområdene.

Foretakstillitsvalgte i helseforetakene og hovedtillitsvalgte i Virke-sykehusene skal inviteres til å delta. Andre tillitsvalgte kan også inviteres.

Tariffkurset er en del av Legeforeningens kurs for tillitsvalgte på arbeidsplassene og skal oppfylle Hovedavtalens krav for tillitsvalgtopplæring.

Kapittel 5 – Administrasjon og økonomi
§ 5-1   Sekretariatet

Sekretariatet skal hjelpe styret og styreleder med oppgavene styret mener er nødvendig for at Overlegeforeningen skal virke etter formålet.

Sekretariatet skal ha en leder med ansvar for sekretariatsoppgavene.

Sekretariatet skal arbeide i samsvar med retningslinjene styret har utarbeidet.

Sekretariatets ressurser skal primært hentes blant ansatte i Legeforeningens sekretariat. Styret inngår avtale med Legeforeningen om hvordan dette skal ordnes.

§ 5-2   Regnskap og revisjon

Overlegeforeningens regnskapsår er kalenderåret.

Overlegeforeningens årsregnskap revideres av statsautorisert revisor.

§ 5-3   Kostnader til reise og diett
Reise- og diettutgifter for representantenes reiser til landsrådsmøter dekkes av Overlegeforeningen etter det til enhver tid gjeldende reiseregulativ i Legeforeningen.

Kapittel 6 – Overlegeforeningens medlemsblad
§ 6-1   Redaktør og redaksjonskomité
Norsk overlegeforening utgir «Overlegen» som medlemsblad.

Styret oppnevner redaktør og redaksjonskomité i «Overlegen» for styreperioden.

Redaksjonskomitéen skal bestå av redaktør og minst to medlemmer. Ett av medlemmene bør være fra Overlegeforeningens sekretariat.

Redaktøren deltar på styrets og landsrådets møter. Redaktøren kan ikke være medlem av styret.

Styret kan oppnevne et referansepanel for «Overlegen».

Kapittel 7 – Vedtektsendringer
§ 7-1   Endringer i vedtektene
Endringer av disse vedtekter kan gjøres med 2/3 flertall i landsrådsmøter etter at forslag til vedtektsendringer er gjort kjent på foreningens hjemmesider og sendt ut til landsrådets representanter minst fire uker før møtet.