Praktiserende spesialisters landsforening

Aktuelt

Helseplattformen for avtalespesialister. Dette vet vi.

11. mars 2022

Avtalespesialistprosjektet

Helseplattformen har startet et eget prosjekt for avtalespesialister og andre næringsdrivende, så som fysioterapeuter, m.fl. Prosjektet er bygget opp med en prosjektgruppe som er satt sammen av representanter fra Helseplattformen, Helse Midt-Norge RHF og avtalespesialistrepresentanter. PSL har her én representant inn. I tillegg er det opprettet en referansegruppe, hvor PSL har flere representanter inne.

Når kan jeg koble meg på Helseplattformen?

Først ute med å koble seg på Helseplattformen er St. Olavs hospital og Trondheim kommune (PD1). Seks måneder senere, i november 2022, påkobles Helse Nord-Trøndelag (PD2) sammen med omkringliggende kommuner og ev. fastleger. Ytterligere seks måneder senere, i mai 2023, påkobles Helse Møre og Romsdal sammen med omkringliggende kommuner og ev. fastleger.

Etter planen skal avtalespesialistene kobles på løsningen først tidligst i november 2023. Helseplattformen undersøker imidlertid mulighetene for å tilby løsningen tidligere til de avtalespesialistene som i dag har SystemX, som skal fases ut.

I og med at det er planlagt for at avtalespesialistene først vil kunne kobles på i 2023, oppfatter Legeforeningen at dette arbeidet er mindre fremskredet enn arbeidet overfor fastleger.

Må jeg koble meg på Helseplattformen?

Nei, prinsippet om frivillighet ligger fast for næringsdrivende leger. Som avtalespesialist kan du få et tilbud fra Helseplattformen om påkobling på løsningen, og da selv velge om du anser dette tilbudet for å ivareta dine behov.

På hvilke vilkår vil løsningen tilbys avtalespesialister? Vet man hva løsningen vil koste?

Vilkårene for eventuell påkobling på Helseplattformen er ikke utarbeidet ennå. Det samme gjelder prisen for løsningen.

Hva gjelder avtalene som skal tilbys fastleger som ønsker å koble seg på Helseplattformen, forhandler Legeforeningen frem avtalevilkår med Helseplattformen. Det dreier seg her ikke om alminnelige forhandlinger – Legeforeningen har i forhandlingene ikke mandat eller myndighet til å forplikte noen av våre medlemmer til avtalevilkårene. Derimot dreier det seg om å forhandle frem vilkår som vil tilbys til de fastlegene som ønsker å koble seg på løsningen. Sannsynligvis vil Legeforeningen innta en tilsvarende rolle i forhandlinger om avtaler som tilbys avtalespesialistene.

Avtaleverket for avtalespesialistenes påkobling til løsningen vil sannsynligvis i stor grad utformes etter modell fra avtaleverket for fastlegene. Per nå er det vanskelig å si noe om tidsperspektivet for utviklingen av avtaleverket, men det er mulig at dette arbeidet vil settes i verk allerede våren 2022.

Hvordan vil løsningen se ut?

Per nå vet vi lite om hvordan løsningen for avtalespesialister vil se ut. Man har kommet langt med byggingen av fastlegeløsningen, som nok vil ha en del likheter med avtalespesialistløsningen, men har vil det naturligvis være behov for særskilte tilpasninger, både til avtalespesialister generelt og også til ulike spesialiteter.

Flere spørsmål?

Du kan finne noe mer informasjon på Helseplattformens nettsider her.

For øvrig kan du ta kontakt med PSL, eller sende en henvendelse til Legeforeningen sentralt på e-post legeforeningen@legeforeningen.no.