Har du fått tilsynssaker og andre anklager rettet mot deg?

Styret drøftet saken på styremøte 27. januar 2011, og følgende retningslinjer ble vedtatt:

Tillitsvalgtapparatet i PSL anses som en viktig ressurs for å ivareta medlemmenes interesser. En godt fungerende tillitsvalgt-ordning er således et vesentlig element i PSLs virksomhet.

Det er viktig at de tillitsvalgte både er egnet til å utføre aktuelle oppgaver, og at de har tillit både blant egne medlemmer samt helst også hos samarbeidspartnere og motparter.

Styret har sett behov for å ha retningslinjer for hvordan PSL skal håndtere saker hvor PSLs tillitsvalgte havner i situasjoner hvor det kan oppstå tillitsmessige utfordringer til vedkommende av midlertidig karakter, og/eller at den aktuelle tillitsvalgte trenger en tillitsvalgt for å ivareta sine interesser. Det kan derfor være hensiktsmessig at den tillitsvalgte fratrer midlertidig.

Det er iht Legeforeningens tillitsvalginstruks klart at den tillitsvalgte ikke skal bruke rollen for å ivareta egne særinteresser:

2.10

Den tillitsvalgte opptrer ikke i saker han/hun må ansees inhabil, det vil si det er til stede spesielle forhold som svekker tilliten til den tillitsvalgtes upartiskhet.

Videre er det slik at den aktuelle yrkesforening kan løse en tillitsvalgt fra vervet iht Tillitsvalginstruksen:

1.7

Tillitsvalgt som ikke skjøtter sine oppgaver etter instruks eller avtale, eller som opptrer illojalt i forhold til foreningens lover og/eller vedtak, kan løses fra sitt verv etter henvendelse fra enkeltmedlem eller på eget initiativ. Vedtak om dette treffes av styret i yrkesforeningen. Før slikt vedtak treffes, skal vedkommende tillitsvalgt ha fått mulighet til å uttale seg, og det skal foreligge uttalelse fra de medlemmer som har valgt vedkommende. Avgjørelsen kan ankes til sentralstyret.

Nyvalg skal skje snarest.

Ovennevnte bestemmelse gjelder permanent løsing fra vervet.

Midlertidig løsing fra vervet er ikke direkte regulert, og kan fastsettes i de respektive styrer.

Styret er opptatt av at tillitsvalgte ikke skal føle at foreningen skaper en ytterligere belastning ved å midlertidig bli løst fra sitt verv. I utgangspunktet skal derfor den tillitsvalgte først få anledning til å beslutte at han/hun vil fratre. Dette gir også grunnlag for at den aktuelle tillitsvalgte får anledning til å gi informasjon før styret fatter sin beslutning.

På denne bakgrunn vil styret legge til grunn følgende:

  • Der hvor den tillitsvalgte får rettet en tilsynssak mot seg, og innholdet av den gjør at enten tilliten til vedkommende kan oppfattes som svekket eller at den tillitsvalgte selv trenger en tillitsvalgt, kan styret midlertidig løse vedkommende fra sitt verv. Styret legger også til grunn at andre særegne situasjoner kan gi grunnlag for midlertidig løsing fra vervet.
  • Styret kan også utpeke midlertidige tillitsvalgte der det ikke er vara-tillitsvalgte som kan ivareta funksjonen.
  • Dersom det er aktuelt med permanent tvungen fratredelse av verv, følges Legeforeningens alminnelige bestemmelser om dette.