Prinsipp- og arbeidsprogram

For perioden 2023-2024

Hovedpunkter: 

1. Spesialisthelsetjeneste utenfor institusjon
2. Pasientrettigheter 
3. Helsepolitikk 
4. Utdannelse
5. Faglighet
6. Arbeidsforhold
7. Etikk 
8. PSLs organisasjon 
9. Arbeid innenfor Den norske legeforening

1.     Spesialisthelsetjeneste utenfor institusjon 

Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) organiserer legespesialister utenfor institusjon og er en yrkesforening i Den norske legeforening.

PSL skal arbeide for de praktiserende spesialisters plass i helsetjenesten, for medlemmenes faglige, rettslige og økonomiske interesser i samarbeid med Legeforeningen og helsemyndigheter.

PSL skal bidra til bred dekning med praktiserende spesialister i hele landet og stimulere til at det opprettes nye avtalehjemler innenfor de regionale helseforetakene.  

PSL ønsker å tilby et attraktivt og tilgjengelig behandlingsalternativ for befolkningen i hele landet. 

PSL vil arbeide for

 •  å styrke praktiserende spesialisters posisjon og være
   et alternativ til den institusjonelle spesialisthelsetjenesten
 •  å ivareta praktiserende spesialisters selvstendighet og   autonomi
 •  å gjøre rammeavtalens bestemmelser kjent blant       avtalespesialistene og bidra til at avtalen følges
 •  å styrke Normaltariffen som et viktig stimuleringsmiddel for   en effektiv spesialisthelsetjeneste utenfor sykehus
 • at avtalehjemlene lokaliseres med god spredning i regionene for å bedre tilgjengeligheten for pasientene
 • at ambulerende spesialisthelsetjenester ved lokalsykehusene erstattes med avtalehjemler der det er grunnlag for avtalepraksis
 • etablering av samarbeidsavtaler med helseforetakene som nedfelt i rammeavtalen
 • å styrke samarbeidet med primærhelsetjenesten
 • at det opprettes flere avtalehjemler
 • at nye hjemler fortrinnsvis legges til gruppepraksiser der dette er mulig
 • at deltidshjemler blir utvidet til heltidshjemler og at nye hjemler fortrinnsvis skal være 100 %. At deltidshjemler opprettes der det foreligger tungtveiende grunner, f.eks der pasientgrunnlaget ikke er tilstrekkelig for heltidshjemler eller hvor deltidshjemler er et godt alternativ til ambulerende sykehusleger
 • at avtalespesialister gis kompetanse til å rettighetsvurdere på en hensiktsmessig måte
 • at fremtidig forvaltning av avtalespesialistordningen beholdes på samme nivå som øvrig spesialisthelsetjeneste

2.     Pasientrettigheter 
Det er et mål å oppnå høy pasienttilfredshet basert på tilgjengelighet, kvalitet, og kontinuitet.

PSL vil arbeide for

 • å tilby pasientene adekvat utredning og behandling til rett tid
 • et styrket tillitsforhold mellom lege og pasient med vektlegging av pasientens rettigheter og medvirkning
 • å innfri de overordnede nasjonale helseprioriteringer
  å styrke faglig samhandling i behandlingskjeden

3.     Helsepolitikk 
Avtalespesialistene er en integrert del av spesialisthelsetjenesten regionalt og nasjonalt og skal være likestilte med den polikliniske spesialisthelsetjenesten som utøves av helseforetakene. 

 PSL vil gjennom Samarbeidsutvalgene bidra til godt samarbeid med, og innflytelse på, RHF-enes strategi, planlegging og utnyttelse av spesialisthelsetjenesten. 

PSL vil arbeide for

 • at utredning og behandling (inkl. kirurgi) som ikke må foregå på sykehus utføres av praktiserende spesialist, fortrinnsvis innenfor et offentlig finansiert system
 • å være en aktiv pådriver for å få på plass spesialistutdanning i avtalepraksis
 • å styrke samarbeidet med primærhelsetjenesten og institusjonshelsetjenesten
 • å styrke samarbeidet med offentlige myndigheter i planleggingen av spesialisthelsetjenesten
 • å sikre forutsigbare økonomiske og faglige rammevilkår
 • å være en aktiv aktør i helsepolitiske saker
 • å utnytte kapasiteten i avtalepraksis før anbud benyttes som virkemiddel for å løse helseoppgaver

4.     Utdannelse

En stor del av aktiviteten i spesialisthelsetjenesten foregår utenfor sykehus. Leger i spesialisering bør derfor ha deler av sin utdannelse i spesialistpraksis. Dette vil styrke bredden i spesialistutdanningen.

PSL vil arbeide for

 • å følge opp og utvikle ordningen med LIS i spesialistpraksis


5.     Faglighet 

PSLs medlemmer skal holde en høy faglig standard. Det må arbeides aktivt med fagutvikling, kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av praksis. Det må tilrettelegges for og stimuleres til forskning.

 PSL vil arbeide for 

 • at medlemmene gjennom kurs og annen etterutdanning holder seg faglig oppdatert
 • at medlemmene driver god medisinsk praksis i tråd med gjeldende faglige retningslinjer og "Kloke valg"
 • styrket avtalefestet rett til permisjon for faglig oppdatering
 • at medlemmene skal evaluere pasienttilfredshet
 • at medlemmene skal ha god kvalitet på internkontroll
 • at epj-systemene har god funksjonalitet som underbygger effektiv pasientbehandling
 • at det tilrettelegges for forskning i spesialistpraksis med utvidet rett til permisjon
   

6.     Arbeidsforhold 

PSL vil sikre medlemmene gode og forutsigbare arbeids- og inntektsforhold med mulighet for langsiktig planlegging.

PSL vil arbeide for 

 • bedre vikarordninger
 • bedret kollegial samhandling
 • bedre pensjonsvilkår og avbruddsytelser
 • å ivareta praktiserende spesialisters arbeidsgiverfunksjon
  ordninger for å opprettholde praksisdrift ved alvorlig sykdom og død
   

7.     Etikk 

I samsvar med Den norske legeforenings målsetting, vil PSL arbeide for at medlemmene opptrer i tråd med etiske regler for leger. 

8.     PSLs organisasjon 

Det må være god kommunikasjon mellom PSLs styre, utvalg og råd. Det må motiveres og tilrettelegges slik at flest mulig medlemmer blir aktivt engasjert i foreningens arbeid og at alle tillitsverv er besatt.

PSLs medlemmer bør bidra til styrets arbeid ved å følge opp henvendelser, rapporteringer og tilbakemeldinger som det anmodes om. 

9.     Arbeid innenfor Den norske legeforening 

PSL skal delta aktivt og være godt representert i styrer, utvalg og råd innen Dnlf for best mulig å kunne fremme yrkesforeningens interesser.