Praktiserende spesialisters landsforening

Organisasjonen

Vedtekter (lover)

Vedtekter for Praktiserende Spesialisters Landsforening

Godkjent av sentralstyret 20.8.80 med endringer 19.2.85, 6.4.87, 20.10.88, 20.3.91, 14.10.92, 11.12.93 og 10.12.99. Godkjent av sekretariatet 19.11.01, 23.10.03, 02.10.07 og 03.11.2016 etter fullmakt fra sentralstyret.

§ 1. Foreningens navn
 Foreningens navn er Praktiserende Spesialisters Landsforening. Dens initialer er PSL. Foreningen er en yrkesforening i Den norske legeforening.
  
§ 2. Medlemskap
Medlemmer av Den norske legeforening, som driver privat spesialistpraksis som hovedbeskjeftigelse, er medlemmer av foreningen. Medlemmer av Den norske legeforening som driver privat spesialistpraksis som bierverv kan oppnå assosiert medlemskap i foreningen. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett i foreningens organer, og er ikke valgbare til disse.
 
§ 3. Formål
Foreningens formål tilsvarer formålsparagrafene i lover for Den norske legeforening, med spesiell vekt på å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser.
 
§ 4. Foreningens organer er:
1. Årsmøtet
2. Landsrådet
3. Styret
4. Takstutvalget
5. Fagutvalget
6. Forskningsutvalget

§ 5. Styret
Foreningen har et styre på 7 medlemmer og 1 vararepresentant. Styret med vararepresentanter velges av årsmøtet for 2 år ad gangen. Funksjonstiden er fra 01.09. i samme år.
Leder velges ved særskilt valg, og det kreves absolutt flertall. Gjenvalg kan finne sted, men ingen kan velges som leder i mer enn 3 perioder sammenhengende.
Styret konstituerer seg selv.
Vararepresentanten innkalles ved minst 3 måneders forfall blant styrets faste medlemmer. Hvis ett medlem trer ut av styret i valgperioden, går vararepresentanten inn som fast styremedlem.
Styret oppnevner også representanter til Den norske legeforeningens landsstyre basert på medlemsantall, dvs de representanter som ikke oppnevnes av Landsrådet iht § 9. Normalt bør PSLs leder og nestleder oppnevnes/velges som representant i Den norske legeforenings landsstyre.
 
§ 6. Styremøter
Styremøter innkalles av lederen eller når 2 styremedlemmer krever det. Styret kan fatte vedtak når minst 3 styremedlemmer er tilstede eller de fraværende samtykker til at de tilstedeværende kan fatte vedtak. Styrevedtak fattes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret utarbeider referat med vedtak. I utgangspunktet kan referat og vedtak offentliggjøres, men styret kan beslutte at saker skal unntas offentlighet.

§ 7. Styrebehandling
Styret ivaretar foreningens interesser gjennom sitt ordinære virke, og fatter løpende beslutninger og iverksetter tiltak for å ivareta PSLs interesser. Større og viktige saker av vesentlig prinsipiell karakter kan bare avgjøres av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte, jf også § 9 om Landsrådets funksjon i viktige spørsmål og saker av prinsipiell karakter. Der Landsrådet har hatt en slik sak til behandling, kan styret be om tilslutning til at ekstraordinært årsmøte ikke innkalles. Dette forutsetter enstemmighet i Landsrådet. Landsrådet kan likevel ikke vedta noe som strider mot PSL vedtekter. Videre skal slike saker settes opp som sak på første ordinære årsmøte.
  
§ 8. PSLs takstutvalg
Utvalget skal også ha en rådgivende funksjon overfor PSLs styre i saker som rådet får seg forelagt fra styret. Takstutvalget skal bestå av en representant fra alle spesialiteter som representerer minst 5 medlemmer. Spesialiteter med mindre enn 5 medlemmer skal ha en felles representant, med mindre styret beslutter at flere spesialiteter bør være representert. Styrets leder - eller en annen person som styret utpeker - leder møtene. Valg til takstutvalget foretas av spesialitetenes representanter i forbindelse med årsmøtet (gruppevise møter).

Styret skal innkalle utvalget minst én gang årlig til forberedelse av takstforhandlingene. Styret kan innkalle til ekstraordinære møter. 
 
§ 9. Landsrådet
Landsrådet består av styret, regiontillitsvalgte i Legeforeningens regionsutvalg og de lokalforeningstillitsvalgte for praktiserende spesialister i hver lokalavdeling av Den norske legeforening.

Landsrådet skal innkalles minst en gang i året i tilknytning til årsmøtet.


Landsrådet skal ha rådgivende funksjon overfor styret i særlig viktige spørsmål og spørsmål av prinsipiell karakter, og være styrets kontaktorgan i slike spørsmål.
Landsrådet skal overfor årsmøtet fremme forslag på kandidater til valgkomité.
Landsrådet skal videre velge PSLs geografiske representasjon til Den norske legeforenings landsstyre. PSLs styre skal fremme forslag på kandidater, som ivaretar geografiske hensyn, representasjon fra spesialiteter og kjønnsbalanse.
  
§ 10. Fagutvalget
Fagutvalget skal planlegge samt sørge for gjennomføring av foreningens faglige og administrative kurs.
Utvalget består av leder og 3 medlemmer. Ett av utvalgets medlemmer skal være blant styrets faste medlemmer.
Medlemmene velges for en funksjonstid på 2 år av årsmøtet. Lederen velges separat.
Styret fastsetter vedtekter for utvalgets arbeid.
  
§ 11. Forskningsutvalget
Forskningsutvalget skal arbeide for praktisk tilrettelegging av forskning i privat spesialistpraksis gjennom veiledning og arbeid for tildeling av økonomiske midler. Utvalget skal foreta registrering og koordinering av slik forskning samt fungere som etisk utvalg ved behov.
Utvalget består av leder og 3 medlemmer. Ett av utvalgets medlemmer velges av og blant styrets medlemmer.
Medlemmene av utvalget velges for en funksjonstid på 2 år av årsmøtet. Lederen velges separat.
Styret fastsetter vedtekter for utvalgets arbeid.
   
§ 12. Valgkomitéen
Valgkomitéen skal ha 3 medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomiteen har en funksjonstid på 2 år.
Valgkomiteen forbereder alle valg, og skal arbeide for at begge kjønn er representert i styret og i PSLs øvrige organer og at kandidatene representerer ulike spesialiteter.
  
§ 13. Årsmøte
Ordinært årsmøte holdes årlig innen 31. august.
Styret innkaller medlemmene med minst 6 ukers varsel, og fastsetter dagsorden for årsmøtet.
Årsmøtet skal:
a.         Behandle styrets årsberetning
b.         Behandle og godkjenne revidert regnskap
c.         Fastsette budsjett for kommende år
d.         Foreta valg av styre
e.         Foreta valg av vararepresentanter til styret
f.          Foreta valg av fagutvalg
g.         Foreta valg av forskningsutvalg
h.         Foreta valg av valgkomité, herunder leder
i.          Foreta valg av revisor
j.          Fastsette tilleggskontigent for medl. av PSL iht Den norske legeforenings lover § 3-5-4
 
Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Også valgene avgjøres ved simpelt flertall, bortsett fra ledervalget, jf. § 5. De øvrige valgene avgjøres ved loddtrekning i tilfelle stemmelikhet. Valg av styre og spesielle utvalg skal foretas samme år som det er valg på nytt sentralstyre i Den norske legeforening.

§ 14. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 2 ukers varsel når styret krever det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan ikke fatte vedtak om andre forslag enn de som er oppført på dagsorden.
  
§ 15. Tillitsvalgtordningen
I hvert fylke velges en tillitsvalgt for PSL som benevnes lokalforeningstillitsvalgt.
Den lokalforeningstillitsvalgte skal bistå medlemmene i sitt fylke og formidle kontakt med PSLs styre. Tillitsvalgtes utgifter i dette arbeidet dekkes i henhold til Den norske legeforenings valgregler pkt. 4. Valg av lokalforeningstillitsvalgt skal skje innen 31. mai. De lokalforeningstillitsvalgte er ansvarlige for å innkalle medlemmene til dette møtet. Dersom så ikke skjer, kan styret iverksette de tiltak som anses nødvendige, herunder også oppnevne lokalforeningstillitsvalgt.
Regiontillitsvalgt til Legeforeningens regionsutvalg velges av de lokalforeningstillitsvalgte i regionen.
§ 16. Særlig om tillitsvalgtordningen i relasjon til de regionale helseforetak
Lokalforeningstillitsvalgte og regiontillitsvalgt i Legeforeningens regionsutvalg utgjør Spesialistlegeutvalget i regionen, og velger representanter til Samarbeidsutvalget med de regionale helseforetak i forståelse med styret.
 
§ 17. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til styret minst 6 uker før årsmøtet. Styret må gjøre forslagene kjent for medlemmene minst 4 uker før årsmøtet. Ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall, og minst 50 medlemmer må være til stede.
Vedtektsendringer oversendes til sentralstyret i Den norske legeforening for godkjenning.
   

Sist endret på årsmøtet 2017.