Praktiserende spesialisters landsforening

PSL mener

Bruk av anbud innenfor spesialisthelsetjenesten utenfor sykehus

Avtalespesialistene representerer et svært kostnadseffektivt alternativ til den offentlige spesialisthelsetjenesten.

I stadig større grad innebærer medisinsk og teknisk utvikling at de også kan avlaste sykehusene med oppgaver som tidligere forutsatte innleggelse. Dette betyr samtidig at avtalepraksis innen mange spesialiteter er kostnadskrevende, både mht medisinsk-teknisk utstyr og kvalifisert hjelpepersonell. Forutsigbarhet for langsiktige investeringer i utstyr og personell er helt avgjørende for at ordningen skal videreutvikles.

De siste 6-7 årene har deler av den kirurgiske virksomheten til praktiserende spesialister blitt finansiert gjennom anbudskonkurranser. 

Det er en sammenheng mellom de anbudspriser som blir antatt og den kvalitet av spesialisthelsetjeneste som blir levert. Kvalitetskontrollen av tilbyderne baseres for ofte på det den enkelte skriver om seg selv, og ikke på reelle og objektive kontroller av tilbyderes ferdigheter og kompetanse.

Langsiktige avtaler som gir mulighet for planlegging av investeringer og ansettelser, er en forutsetning for å kunne opprettholde et faglig høyt nivå og et stabilt behandlingstilbud. Derigjennom vil spesialisthelsetjenesten utenfor sykehus kunne fortsette å være en viktig del av behandlingstilbudet til befolkningen, og bidra til å ivareta de regionale helseforetakenes «sørge for ansvar».

PSL mener:

  • at anbudskonkurranser på helsetjenester er lite egnet som metode for å løse nødvendige helseoppgaver i Norge. Helsepersonell er underlagt strenge krav til kvalitet og forsvarlighet gjennom helsepersonelloven. Dette er regler som er med på å sikre god kvalitet i helsetjenestene. Konsekvensen av anbudskonkurranser vil kunne bli motsatt, nemlig manglende kontinuitet og forutberegnelighet som gjør praksisene dårligere og mindre effektive.
  • at spesialisthelsetilbudet i hele landet skal være av høy faglig kvalitet. Bruk av anbudskonkurranser, hvor kvalitet ikke inngår som en sentral faktor i anbudsgrunnlaget, kan over tid svekke kvaliteten i helsetjenestetilbudet.
  • at drift av spesialistlegekontorer skal bygges på økonomisk forutsigbarhet og ikke avhenge av anbudsbasert finansiering av virksomheten. Vi ønsker ikke at medlemmene skal konkurrere mot hverandre på pris alene. Anbudsrunder fører til kortsiktighet i faglig og driftsmessig planlegging. Det kan føre til uforsvarlige prisnedsettelser, og kan dermed innebære en fare for forringelse av helsetilbudet.
  • at anbud har flere uheldige konsekvenser enn fordeler, og mener at det behandlingstilbud som omfattes av anbudsordningene bør innarbeides i det normale takstsystemet som finnes i avtalepraksis, dvs Normaltariffen.
  • at anbudskonkurranser kan bidra til nedbrytning av gode kollegiale forhold mellom deltakerne. Samarbeid og fagutvikling risikerer å bli ofret til fordel for konkurransementalitet, nedprioritering av kvalitet og på sikt redusert effektivitet.
  • at i forbindelse med planene om at LIS-kandidater skal kunne gjennomføre inntil 6 måneder av sin spesialistutdanning i avtalepraksis, vil det være nødvendig at man til en hver tid vet hva undervisningstilbudet der inneholder. Det kan ikke være slik at tilbudet varierer med om praksisen har fått et anbud eller ikke.

Bakgrunn og begrunnelser

PSL er svært opptatt av kvaliteten i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten utenfor sykehus representerer et faglig høykompetent tilbud som ikke må forringes og svekkes. Anbudskonkurransene innebærer en risiko for at prisingen av tjenestene kan bli uforsvarlig lav, noe man har sett eksempler på i enkelte helseregioner og ellers i deler av næringslivet som er basert på anbudskonkurranser

PSL er enig i at i et ”normalt” marked vil konkurranse være en del av de mekanismer som sikrer god kvalitet. Helsesektoren er imidlertid ikke et slikt normalt marked, men en sektor der myndighetens målsettinger og helsepolitiske vurderinger om hvordan samfunnets behov skal dekkes er avgjørende for hvordan tjenestene skal organiseres og finansieres.

Volumet på anbudskonkurransene varierer fra år til år, og det varierer også hvilke typer tjenester som inkluderes i utlysningene. Slik variasjon gir dårlig forutsigbarhet for de spesialistene som deltar i, og i blant vinner, anbudskonkurranser. Avtaleperiodene gjelder oftest for kun ett, maksimalt to år, med mulighet for forlengelse i ett år ad gangen i inntil to år. Det betyr at man mot slutten av en avtaleperiode ikke vet om avtalen vil bli videreført neste år, eller om man må i gang med ny anbudsrunde. Dette innebærer usikkerhet i planlegging av virksomheten, og utrygge ansettelsesforhold for personalet som er knyttet til denne aktiviteten.

Avtalepraksis egner seg meget godt til å utføre en stor del av den medisinske og kirurgiske aktiviteten som foregår på sykehus, og som har lange ventelister. Ved å inkorporere finansieringen av dette i det allerede eksisterende takstsystemet vil man bidra til at ventelister reduseres, at impliserte aktører får forutsigbare arbeidsforhold med mulighet for langsiktig planlegging av drift, ansettelser og investeringer.

***

Vedtatt av PSLs årsmøte 27.august 2010

Kontaktperson: Sverre Dølvik.