Yngre legers forening

Arbeidstid

Arbeidstid for leger

Arbeidsmiljøloven fastsetter regler om hvor lang arbeidstiden kan være og når på døgnet arbeidstiden kan plasseres. Dette verner arbeidstakerne mot for lang og ubekvem arbeidstid, og sikrer balansen mellom arbeid og hvile.

Formålet med regler om arbeidstid

Et hovedformål med arbeidstidsbestemmelsene er å sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem og deres nærmeste familie unødige helsemessige og sosiale belastninger. Reglene er dels begrunnet ut fra vernehensyn, det vil si sikring av den enkelte arbeidstakers helse, og dels begrunnet ut fra sosiale hensyn, som at arbeidstakeren skal ha anledning til familieliv og sosiale aktiviteter, noe som spiller en stor rolle i dagens samfunn.

Arbeidsmiljøloven fastsetter regler om hvor lang arbeidstiden kan være og når på døgnet arbeidstiden kan plasseres. Dette verner arbeidstakerne mot for lang og ubekvem arbeidstid, og sikrer balansen mellom arbeid og hvile.  Loven inneholder bestemmelser om lengden på den daglige og ukentlige arbeidstiden, bestemmelser om daglig og ukentlig hviletid, samt rett til redusert arbeidstid for arbeidstaker med særlige behov.

Sykehusenes oppgaver og forholdet til arbeidstid

Den viktigste funksjonen for norske sykehus er å gi innbyggerne tilgang til medisinsk nødvendig øyeblikkelig hjelp hvis de blir syke eller skadet. Dette må organiseres til alle døgnets tider og innen forsvarlige tidsrammer. Med en meget desentralisert sykehusstruktur og en relativt liten befolkning, har organiseringen av helsetjenestetilbudet stilt store krav til tilpasning av arbeidstid for sykehuslegene, og krevd utstrakt bruk av vaktordninger. Legene har et spesielt ansvar for å følge og lede behandlingen av det akutte sykdomsforløpet for den enkelte pasient. Da er det nødvendig med vaktordninger som strekker seg over store deler av døgnet.

Tidligere var de fleste vaktene for sykehusleger en kombinasjon av aktive arbeidsøkter noe utover vanlig arbeidstid og påfølgende beredskap gjennom resten av døgnet. I dag ser vi at pågangen av alvorlig syke og skadde pasienter har økt, og behandlingen de får er mer avansert og tidkrevende. Av hensyn til sykehusdriften er det derfor avtalt unntak fra deler av arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel. Dette betyr ikke at arbeidsmiljøloven ikke gjelder for leger. Leger er kun unntatt fra arbeidsmiljøloven i den grad Legeforeningen har avtalt unntak. De unntakene som er avtalt i sykehussektoren fremgår av de såkalte vernebestemmelsene i A2 § 3.6.3 for Spekter-sektoren, og særavtalen § 3.5.3 i Virke-sektoren.

Vernebestemmelsene i forhold til arbeidsmiljølovens utgangspunkt:

Vernebestemmelser etter avtalen

  • Maks 19 beregnede timer per vaktdøgn
  • Ingen arbeidsuke skal overstige 60 timer
  • Hver enkelt arbeidsuke skal inneholde minimum 28 timers sammenhengende fritid
  • Mellom to arbeidsperioder skal det være en arbeidsfri periode på minimum 8 timer

 

Arbeidsmiljølovens utgangspunkt

  • Ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer
  • Ikke overstige 40 timer i løpet av sju dager
  • Skal ha 35 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av sju dager
  • Minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer