Yngre legers forening

Graviditet og permisjon

Lege i spesialisering del 1

For leger i spesialisering i del 1(LIS1) gjelder de samme regler som for lege i spesialisering hva gjelder fritak fra vakt, rett til fri i forbindelse med svangerskapskontroll, rett til permisjon, rett til lønnet permisjon, varigheten av permisjonstiden, fordelingen av permisjon mellom mor og far, rett til omsorgspermisjon, ferieavvikling i permisjonstiden og når kun far har opptjent rett til lønnet permisjon. For disse temaene vises til det som er anført under punktet om lege i spesialisering over.


Når det gjelder hvor mye foreldrepenger man har rett til, er dette litt spesielt for LIS1 og omhandles særskilt nedenfor. Selv om LIS1 på lik linje med andre arbeidstakere har rett til full ferie etter ferieloven, gjelder noen særregler for hvor mye fravær man kan ha uten at det resulterer i resttjeneste. Dette omtales nedenfor. I tillegg behandles spørsmålet om hva som skjer med fødselspengene når de 12 månedene man er LIS1 i sykehus og de 6 månedene man er LIS1 i distrikt, utløper. Nedenfor omtales også gjennomføring av resttjeneste.

LIS1 i sykehus

Permisjon i tiden mellom LIS1 ved sykehus og LIS1 i kommunehelsetjenesten

Dersom tidspunktet for fødsels- eller svangerskapspermisjon faller i tiden hvor turnuslegen ikke har et ansettelsesforhold verken til sykehus eller kommune, er legen henvist til å motta ytelser gjennom folketrygden.

LIS1 i distrikt