Retningslinjer for Ylfs stipend for lederutdanning

Formål: Ylf mener det er behov for gode ledere med medisinskfaglig bakgrunn i norske sykehus, og ønsker å støtte opp om leger som tidlig i karrieren ønsker å skaffe seg formell ledelseskompetanse. Derfor deler vi hvert år ut stipender til medlemmer som utdanner seg innen ledelse.

1. Hvem kan søke

a. Stipendene er forbeholdt leger som ønsker å ta lederutdanning. Meritterende utdanning og kurs vil veie tungt, men det er også anledning til å søke støtte til andre typer relevante kurs

b. Alle Ylf-medlemmer kan søke. Nåværende og tidligere tillitsverv i Ylf vil vektlegges ved prioritering av søkere.

c. Samme søker kan få innvilget stipend flere ganger.

2. Stipendets størrelse

a. Ylf avsetter årlig 120 000 kroner til stipender.

b. Det kan søkes om inntil 60 000 kroner per søker.

c. Valgkomiteen utgjør innstillingskomite, og fremlegger en begrunnet anbefaling for Ylfs styre, herunder hvilket beløp som skal tildeles hver enkelt søker

c. Ylfs styre avgjør søknadene på bakgrunn av innstilling fra valgkomiteen, og de innkomne søknadene.


d. Det kan ikke tildeles stipend utover beløpet det er søkt om eller til dekning av annet enn hva det er søkt om.  Leder kan i spesielle tilfelle godkjenne bytte av studium innenfor samme kostnadsramme som tildelt beløp. Kravene i punkt 5 gjelder også i slike tilfeller.

3. Hva kan dekkes

a. Det kan søkes om å få dekket utgifter i forbindelse med lederutdanningen, herunder:

  • Kurs-/studieavgift
  • Bo- og reiseutgifter ved utdanning utenfor hjemstedet
  • Kursmateriell og relevant litteratur
  • Annet nødvendig utstyr knyttet direkte til utdanningen (for eksempel software)

b. Stipendet kan gå til dekning av allerede påløpte utgifter i inneværende år og fremtidige utgifter, se punkt 4 b og c.

4. Utbetaling og andre krav

a. Stipendet utbetales etterskuddsvis når nødvendig dokumentasjon på utgiftene er fremlagt.

b. Stipendmidlene må benyttes innen 24 måneder etter at stipendet er tildelt. Dersom foreldrepermisjon, sykdom, eller uforutsette hendelser fører til forsinkelse kan leder godkjenne utvidelse i ytterligere 12 måneder utover fristen på 24 måneder. Styret avgjør om ikke benyttet stipend skal overføres til bruk i neste års stipendmidler

c. En oversikt over og dokumentasjon på utgifter som ønskes refundert må oversendes Ylfs sekretariat innen to måneder etter at utgiftene er påløpt, og senest innen 14. januar for utgifter som skriver seg fra foregående år.

d. Søker må på forespørsel være villig til å presentere utdanningen og erfaringen denne har gitt på yngreleger.no, og eventuelt i andre fora i regi av Ylf.

5. Krav til søknaden

a. Søknader må inneholde

  • Personlig søknadsbrev inkludert beskrivelse av motivasjon for utdanning, og hvordan denne er tenkt brukt
  • Søkers CV, inkludert eventuelt tidligere ledererfaring
  • En beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen vedlagt kursprogram.
  • Konkret oversikt over hvilke utgifter som ønskes dekket og summen av disse. Andre potensielle bidragsytere det er søkt støtte fra, inkl arbeidsgiver

6. Utlysning

a. Styret fastsetter årlig en søknadsfrist for lederstipendet

b. Stipendene utlyses på Ylfs nettside (www.ylf.no) senest én måned før søknadsfristen.

7. Behandling av søknader

a. Sekretariatet sammenstiller innkomne søknader, og oversender disse til valgkomiteen for vurdering

b. Valgkomiteen utarbeider en begrunnet innstilling innen 3 uker etter mottak av innkomne søknader

c. Ylfs styre behandler innkomne søknader på første møte etter at valgkomiteens innstilling foreligger.

d. Søkerne vil i etterkant av styremøtet motta et skriftlig svar på om de har mottatt stipend eller ikke.

e. Styret trenger ikke tildele hele det avsatte beløpet, for eksempel dersom det ikke er tilstrekkelig antall søkere, eller styret ikke finner de omsøkte lederutdanningene kvalifiserende for stipendet.

f. Det publiseres hvem som har fått tildelt stipendet, og til hvilket kurs, på www.ylf.no.