Landsstyresak - Endringer i generelle bestemmelser for spesialistutdanningen av leger

06. februar 2012

Høringsfrist 19.03.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Det er flere grunner til å anta at det i løpet av 2011 og 2012 vil bli behov for å ta stilling til endringer i generelle bestemmelser for spesialistutdanningen av leger.

Stortinget fattet 19.juni 2009 følgende vedatk: " Stortinget ber regjeringen legge frem en egen sak om organisering og vilkår for den fremtidige ordning med spesialistutdanning og godkjenning av spesialister i helsevesenet".

Saksbehandler

Einar Skoglund