Intern høring - Landsstyresak - Opprettelse av kompetanseområde i allergologi.

22. februar 2012

Høringsfrist 10.04.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sentralstyret har vedtatt at forslaget til opprettelse av kompetanseområdet i allergologi skal sendes på bred høring til alle Legeforeningens organisasjonsledd.

På bakgrunn av vedtak fattet av landsstyret i juni 2009 om opprettelse av kompetanseområder i tillegg til de formelle spesialitetene, fattet sentralstyret i møte 18. mars 2011 vedtak om opprettelse av en arbeidsgruppe for utredning av kompetanseområde i allergologi. Arbeidsgruppens rapport forelå i januar 2012

Forslaget om etablering av kompetanseområder er ment å skulle sikre bedre helsetjeneste til betydelige grupper av pasienter på fagfelt som griper inn i eller omfattes av flere spesialiteter og som ikke er dekket av èn spesialitet. En formalisering av kompetanseområder som ikke er spesialiteter, og heller ikke bør bli det, vil være en ordning i tillegg til de eksisterende medisinske spesialiteter. Kompetanseområder vil være mer fleksible enn spesialitetsstrukturen og kunne tilpasses raske endringer i den medisinske fagutøvelsen.

Det bes om foreningenes uttalelse på følgende:

  • Forslag om opprettelse av kompetanseområde i allergologi
  • Forslag til regler for godkjenning

Saksbehandler

Eli Berg-Hansen Medisinsk fagavdeling