Intern høring – Legeforeningens statusrapport om forebyggende helsearbeid

08. februar 2012

Høringsfrist 22.03.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til statusrapport om forebyggende helsearbeid.

Rapporten belyser/drøfter hvilket ansvar samfunnets helsetjenester og det enkelte menneske har for helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi ber spesielt om forslag til tiltaksutvikling til kapittel 4 om helsetjenesten rolle. Legeforeningen har i mange år påpekt at et sentralt dilemma for helsetjenestene er at de viktigste arenaer for helsefremmende og forebyggende arbeid ligger utenfor helsesektoren. Denne erkjennelsen ligger fast i det foreliggende rapportutkastet.

Vi ber likevel om høringsinstansenes syn om hva tjenesten kan bidra med. Det handler om:

1) Hvordan det forebyggende arbeidet i tjenestene kan styrkes?

2) Hvordan forebyggende råd og veiledning kommuniseres av helsepersonell?

Vi har bestrebet oss på å gi oppdatert fagmedisinsk dokumentasjon og referanser. Vi er takknemlig for evt. oppdatert kunnskap/referanser som ikke er med i rapportutkastet.

Saksbehandler

Gorm Hoel Helsepolitisk avdeling