Intern høring – Legeforeningens statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre

08. februar 2012

Høringsfrist 22.03.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre.

Vi ber spesielt om høringsinstansenes syn på kapittel 4.3. Her fremgår det at dekningsgraden for institusjonsplasser for eldre over 80 år er redusert betydelig de senere år, til tross for økningen av denne aldersgruppen. Samtidig har vi fått en betydelig tilvekst av omsorgsboliger, fordi disse (som regel) er billigere å drifte for kommunene. Legeforeningen beskriver omsorgsboligene som et verdigfullt tilskudd i eldreomsorgen, men påpeker samtidig at utviklingen har gått for langt, og at det går ut over kvaliteten på tjenestene som tilbys syke og skrøpelige eldre. For selv om en omsorgsbolig på mange områder kan minne om sykehjem, er forskjellene vesentlige. Viktigst er at beboere i omsorgsboliger ikke har krav på tjenestene som fremgår av sykehjemsforskriften, som heldøgns sykepleie- og omsorgstjenester, organisert legetjeneste, fysioterapitjeneste, tannlegetjeneste mv. Vi konkluderer derfor med at det er behov for flere sykehjemsplasser, særlig kortidsplasser. Vårt spørsmål til høringsinstansene er:

Skal Legeforeningen stå ved at det er sykehjemsplasser vi trenger mest av, eller skal vi akseptere at det nå bygges flest omsorgsboliger og heller sette søkelyset på behovet for kvalitetskrav til legetjenestene?

Organisasjonsleddene bes med dette om å gi sine innspill til rapportutkastet. Organisasjonsleddene oppfordres også til å komme med praktiske eksempler, både gode og dårlige, og forslag til tittel på rapporten.

Saksbehandler

Miriam Kvanvik Helsepolitisk avdeling