Intern høring - Sentralstyresak - søknad fra Norsk selskap for Trombose og Hemostase

12. desember 2013

Høringsfrist 01.02.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Norsk selskap for Trombose og Hemostase (NSTH) søkte 22.3.2013 om godkjenning som spesialforening.

Behandlingen av søknaden ble satt i bero i påvente av et arbeid med spesialforenings-strukturen, forankret i sentralstyret. På landsstyremøtet i Alta ble det vedtatt endringer i vilkårene for status som en av Legeforeningens spesialforeninger. De nye vilkårene medførte at sekretariatet i brev av 9. juli 2013 ba NSTH om supplerende informasjon til søknaden, hvilket vi mottok 2. oktober 2013. Sentralstyret i Legeforeningen vurderer nå det slik at innsendt materiale gir tilstrekkelig informasjon til å ta stilling til om de nye vilkårene i Legeforeningens lover er oppfylt for NSTHs vedkommende. Vedlagt er blant annet NSTHs søknad av 22. mars 2013, sekretariatets forespørsel om supplerende informasjon av 9. juli 2013 og skriv fra NSTH av 2. oktober 2013.

Sentralstyret vurderer det slik at NSTH oppfyller vilkårene etter § 3-9-1 i Legeforeningens lover for å bli godkjent som spesialforening. 

Saksbehandler

Bente Kvamme Avdeling for jus og arbeidsliv