Internt høringsbrev - søknad fra Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin om godkjenning som spesialforening

08. oktober 2013

Høringsfrist 16.11.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (heretter Nfas) søkte 7. februar 2013 om godkjenning som spesialforening. Behandlingen av søknaden ble satt i bero i påvente av et sentralstyrenedsatt arbeid med spesialforeningsstrukturen. På landsstyremøtet i Alta ble det vedtatt endringer i vilkårene for status som en av Legeforeningens spesialforeninger. De nye vilkårene medførte at sekretariatet i brev av 9. juli 2013 ba Nfas om supplerende informasjon til søknaden, hvilket vi mottok 18. august 2013. Sentralstyret i Legeforeningen vurderer det slik at det innsendte materialet gir tilstrekkelig informasjon til å ta stilling til om de nye vilkårene i Legeforeningens lover er oppfylt for Nfas` vedkommende. Vedlagt er Nfas` søknad av 7. februar 2013, sekretariatets forespørsel om supplerende informasjon av 9. juli 2013 og e-post med vedlegg fra Nfas av 18. august 2013.  

Etter § 3-9-1 (1) i Legeforeningens lover stilles det krav om at søknad om godkjenning som spesialforening skal til høring i organisasjonsleddene, hvilket sendes ut med dette.  

Ordlyden i Legeforeningens lover om vilkår for godkjenning

§ 3-9-1 i Den norske legeforenings lover - om vilkår for godkjenning som spesialforening - har nå følgende ordlyd:  

 (1) Frivillige sammenslutninger av leger med faglige eller yrkesmessige særinteresser som ikke hører inn under én godkjent spesialitet kan godkjennes av sentralstyret som spesialforeninger etter at søknad om godkjenning har vært til høring i avdelingene og spesialforeningene.  

(2) For godkjenning kreves at foreningens vedtekter ikke strider mot Den norske legeforenings lover og regler. Foreningen må være åpen for medlemmer av Legeforeningen fra hele landet. Leger som velger ikke å være medlem i Legeforeningen, kan heller ikke være medlemmer i spesialforening.  

(3) Spesialforeninger kan fastsette egne regler om opptak av medlemmer med annen utdanningsbakgrunn, men som hovedregel kan bare medlemmer av Legeforeningen være valgbare til styret og ha stemmerett. Spesialforeningene kan allikevel i egne vedtekter, vedtatt i årsmøtet, beslutte at andre medlemmer kan være valgbare til styret og ha stemmerett. Styrets leder og flertallet i styret skal allikevel være leger. Bare leger kan stemme ved forslag om vedtektsendringer og i medisinsk-faglige spørsmål.  

(4) Det kreves videre at foreningens organer minst består av årsmøte/generalforsamling med vanlige årsmøtefunksjoner, herunder fastsettelse av egen kontingent, og styre med eget valg av leder.  

(5) Spesialforeningen må ha minst 20 lege-medlemmer og årlig kunne dokumentere aktivitet i forhold til formålsparagrafen i foreningens vedtekter. Foreninger som ikke oppfyller disse kravene innen utgangen av 2014, kan etter vedtak i sentralstyret miste status som spesialforening i Den norske legeforening.  

(6) Spesialforeninger som var godkjent per 1. januar 2013 må søke om ny godkjenning etter § 3-9-1 (1). Spesialforeninger som ikke tilfredsstiller kravene etter § 3-9-1 (1) innen utgangen av 2014, mister statusen som spesialforening i Den norske legeforening. 

Kort om vilkårene og vurdering av om Nfas tilfredsstiller disse

I § 3-9-1 i Legeforeningens lover stilles det vilkår knyttet til:

1)      Krav til medlemsstørrelse
2)      Krav til aktivitet
3)      Krav til formål utover det som kan dekkes av en godkjent fagmedisinsk forening  

For de foreningene som ikke er spesialforening p.t. er det medlemsstørrelse og kravet til foreningens formål som er vurderingstemaer knyttet til om godkjenning skal gis. Kravet til aktivitet må kunne dokumenteres årlig etter en eventuell godkjenning.  

Foreningens medlemstall
Det stilles krav om en medlemsstørrelse på minst 20 lege-medlemmer for å bli godkjent som spesialforening i Legeforeningen. I e-post av 18. august 2013 skrev leder i Nfas, Stephan Ore, at foreningen per juli 2013 hadde 140 innmeldte medlemmer, hvorav 61 allerede hadde betalt. Kravet til medlemstall er således oppfylt.  

Foreningens formål
Spesialforeningene skal ha et formål utover det som kan dekkes i én godkjent fagmedisinsk forening. Faglige grupper som kan sees som undergrupper under fagmedisinske foreninger skal ikke godkjennes som spesialforening.  Det er et mål for Legeforeningen at de oppgaver som hører inn under et fagområde ikke skal dekkes opp av flere organisasjonsledd.  

Stephan Ore skrev i e-post av 18. august 2013 at Nfas er spesialitetsoverbyggende både i selve faget og i struktur. I sakkyndig-komiteen er det en spesialist i allmennmedisin som leder, en geriater, en indremedisiner, en psykiater, en nevrolog og en fysikalsk medisiner. Styret i Nfas består av tre spesialister i hhv. allmennmedisin, indremedisin fysikalsk medisin. 

Etter vår oppfatning er det klart at Nfas har formål utover det som kan dekkes i én godkjent fagmedisinsk forening. Nfas` vervebrev, se vedlegg, belyser spørsmålet ytterligere.  

Sentralstyret vurderer det slik at Nfas oppfyller vilkårene etter § 3-9-1 i Legeforeningens lover for å bli godkjent som spesialforening.

Saksbehandler

Øyvind Anmarkrud Avdeling for jus og arbeidsliv