Intern høring - Opptrappingsplan fastlegeordningen

01. oktober 2013

Høringsfrist 11.11.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Samhandlingsreformen og vedtakelse av ny fastlegeforskrift innebærer nye krav og oppgaver for primærhelsetjenesten generelt, og fastlegeordningen spesielt.

Legeforeningen hadde forutsatt en solid styrking av kommunehelsetjenesten ved økning av antallet fastleger i henhold til nye oppgaver og behov, noe som også ble forespeilet av helsemyndighetene. Dette er ikke fulgt opp av helsemyndighetene på adekvat måte, og det er en prosentvis liten økning på 1,8 % fra 2011 til 2012.  

Legeforeningen har derfor igangsatt et arbeid for å utrede hvordan slik opptrapping kan skje. Forslag til en Opptrappingsplan for fastlegeordningen 2015-2020 ble lagt frem for sentralstyret den 3. september 2013. Det ble fattet vedtak om at forslaget skulle sendes ut på en bred høring i organisasjonen.

Vedlagt følger forslag til Opptrappingsplan for fastlegeordningen 2015-2020. Vi ber om høringsinstansenes kommentarer og innspill til planen. På bakgrunn av innspill fra høringsinstansene vil planene bli lagt frem for sentralstyret for endelig vedtak.

 

Saksbehandler

Hanne Benedicte Riise-Hanssen Avdeling for jus og arbeidsliv