Høring - Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin

20. juni 2013

Høringsfrist 06.08.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet i Oslo (UiO) vedtok i desember 2012 at studieplanen i medisin skulle revideres. Til grunn for vedtaket lå en kartlegging som ble gjennomført høsten 2012.  

Forslaget til revidert studieplan legger opp til å konsentrere fagene noe mer, samtidig som planen opprettholder prinsippet om vertikal integrasjon innen kliniske og parakliniske fag, medisinsk etikk, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Planen vil fortsatt ha et betydelig innslag av horisontal integrasjon.  

I de to første årene er det lagt opp til at den humane biologien skal undervises med utgangspunkt i organsystemer. I midten av studiet vil det være en klinisk integrert modul, før ”småfagene” undervises. Det er lagt opp til at praksisperioder i allmennmedisin og på sykehus skal videreføres.  

Legeforeningen ber om generelle innspill til forslaget til studieplan før den behandles i fakultetsstyret og ber høringsinstansene spesielt om å gi tilbakemelding på:

  • Målbeskrivelse for studiet. «Hva slags leger skal Oslo 2014 utdanne?»
  • Pedagogiske metoder. Mulighet for fagintegrasjon.
  • Innføring av karakterer.

Lenke til høringsdokumentet: http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/dokumenter/oslo2014-utkast-ny-studieplan-medisin-310513.pdf

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling