Høring – forslag til endringer i blåreseptforskriften

08. mars 2013

Høringsfrist 06.04.2013

Fristen er utløpt

Gjennom blåreseptordningen ytes det stønad til legemidler, jf. blåreseptforskriften fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 5-14 og smittevernloven § 6-2.

Forslaget som sendes på høring innebærer at det gjøres endringer i blåreseptforskriften slik at det ytes stønad til følgende formål:

  •  stønad til revaksinering av pasienter som har gjennomgått stamcelletransplantasjon
  •  refusjon av utgifter til legemidler til behandling av bivirkninger ved tuberkulosebehandling
  •  refusjon av forbruksmateriell som benyttes i tuberkulosebehandling

Saksbehandler

Lars Duvaland | Avdeling for jus og arbeidsliv