Intern høring - Rapport om tillitsvalgtopplæringen - Økonomimodeller

25. februar 2013

Høringsfrist 09.04.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Økt aktivitet mht tillitsvalgtopplæringen medførte stram økonomi og behov for å sikre at organiseringen, og fordelingen av midler, skjer på en korrekt og hensiktsmessig måte.

Sentralstyret drøftet i mai 2012 rutiner for organisering og finansiering av tillitsvalgtsopplæringen fremover. Kostnader til slik opplæring dekkes primært av den såkalte OU-ordningen. Legeforeningens tillitsvalgtopplæring ble styrket høsten 2011, i tråd med sentralstyrets vedtak. Større aktivitet i ulike organisasjonsledd, kombinert med økt deltakelse på kurs, medførte et overforbruk fra enkelte OU-fond.

Saksbehandler

Jon Ole Whist Avdeling for jus og arbeidsliv