Intern høring - Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2015 i Trondheim

22. desember 2014

Høringsfrist 19.04.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningens valgkomité for perioden 2015-2017 er i gang med forberedelsene til valgene som skal finne sted på landsstyremøtet i Trondheim 27.-29. mai 2015. Forslag til kandidater til sentralstyret sendes til leder av valgkomiteen Trond Egil Hansen, epost: trond.egil.hansen@gmail.com innen 18. april 2015.

Valgkomiteen skal i henhold til Legeforeningens lover § 3-2-1, 6 ledd legge frem forslag på kandidater til følgende verv:  

President 
Visepresident 
7 øvrige medlemmer til sentralstyret 
3 varamedlemmer til sentralstyret  

I tråd med instruks for Legeforeningens valgkomité anmodes adressatene om å fremme forslag på kandidater fra lokalforeninger, yrkesforeninger, fagmedisinske foreninger, regionsutvalg, Norsk medisinstudentforening og spesialforeninger.  

I tillegg kan det enkelte medlem av Legeforeningen sende inn forslag på kandidater.  

De som sender inn forslag, bes om å markere hvilke posisjoner de enkelte er foreslått til, og om kandidatene er forespurt 

Valgkomiteen skal gi landsstyret en kort oversikt over kandidatenes faglig bakgrunn, fagpolitiske interesser og tidligere tillitsvalgtarbeid i foreningen. Vi ber om at forslagsstillerne også informerer valgkomiteen om dette i den utstrekning de selv har kjennskap til disse opplysningene.  

Forslag på kandidater sendes på e-post til leder av valgkomiteen innen 18. april 2015. Medlemmene kan også kontaktes per telefon.  

Valgkomiteen har følgende medlemmer:  

Trond Egil Hansen, leder
Arbeidssted: Nesttun allmennpraksis 
Mobil: 901 76 141                 
E-post: trond.egil.hansen@gmail.com     

Marie Skontorp
Arbeidssted: Universitetssykehuset i Stavanger
Postboks 8100
4068 Stavanger
Mobil: 470 11 939
E-post: marieskontorp@gmail.com

Arne Laudal Refsum
Arbeidssted: Diakonhjemmet Sykehus
Diakonveien 12
0319 Oslo 
Mobil: 930 70 177
E-post: arne.refsum@gmail.com

Valgkomiteen står foran en stor og viktig oppgave ved å fremme forslag til foreningens viktigste tillitsverv. Bruk derfor anledningen til å komme med forslag på kandidater!  

I tråd med instruks for Legeforeningens valgkomité vil de innkomne forslag til kandidater bli sendt ut til alle påmeldte til landsstyremøtet to uker før møtet, mens valgkomiteens innstilling vil bli lagt frem i møtet.  

Vi ber om at forslag på kandidater er valgkomiteen i hende innen 18. april 2015.  

Med hilsen 
Trond Egil Hansen
leder

Saksbehandler

Trond Egil Hansen