Høring fra Statens legemiddelverk - Endring av reseptgruppe for pregabalin

10. september 2014

Høringsuttalelse

Statens legemiddelverk 
Sven Oftedalsvei 8
0950 OSLO

Deres ref.:

2014/04897-2

Vår ref.:

14/3898

Dato:

21.10.2014

Invitasjon til høring -  Endring av reseptgruppe for pregabalin  

Det vises til brev fra Statens legemiddelverk, datert 3.9.2014.

Den norske legeforening mener det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon av misbrukspotensialet for pregabalin, Foruten referansene som Legemiddelverket refererer vises til publikasjoner fra bl.a. Folkehelseinstituttet [1], RELIS[2] og andre[3] [4].

Legeforeningen støtter forslaget om å endre reseptgruppe fra gruppe C til gruppe B.  

Norsk nevrologisk forening har påpekt at pregabalin  i nevrologien nesten utelukkende benyttes til behandling av nevropatisk smerte, men nesten aldri til behandling av epilepsi som er forhåndsgodkjent indikasjon. Dette vil si at nevrologiske pasienter som bruker pregabalin trenger godkjenning på fornyet søknad annethvert år for å fortsette behandlingen med dette medikamentet.  

På bakgrunn av drøfting i relevante fagmiljøer er det opplyst om andre legemidler som også kan ha misbrukspotensiale. Legeforeningen anmoder Legemiddelverket om å vurdere endring av reseptgruppe for alprazolam til gruppe A.  

Den norske legeforenings sentralstyre,
Etter fullmakt 

Geir Riise
generalsekretær
  Bjarne Riis Strøm
fagdirektør

 

 


[1] Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012. Available from: http://www.fhi.no/dokumenter/99f068332e.pdf.

[2] RELIS. Lyrica – norske bivirkningsmeldinger om misbruk. Available from: http://www.relis.no/Bivirkninger/Nytt_om_bivirkninger/2014/Misbruk_avhengighet_og_seponeringsreaksjoner_ved_bruk_av_Lyrica_norske_bivirkningsmeldinger?sc_camp=A83926A9BF4F4C2AA91CF76F5245BC8F&ec_as=20AF613796624866BF44CC2ADE912B77

[3] Bjånes TK, Fossan KO, Schjøtt J, Riedel B. Prevalence of pregabalin in urine samples from patients treated for substance-dependency. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2011; 109; Suppl 1: p 79.

[4] Schwan S, et al. A signal for an abuse liability for pregabalin – results from the Swedish spontaneus adverse drug reaction reporting system. Eur J Clin Pharmacol 2010; 66: 947-953

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling