Høring - Nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIO)

08. juli 2014

Høringsfrist 29.08.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonale prosedyrer for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIO).

Helsedirektoratet (Hdir), Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Politidirektoratet (POD) sin øverste ledelse etablerte i juni 2012 en felles styringsgruppe med underliggende arbeidsgrupper for å følge opp anbefalinger og konkrete tiltak fra bla. 22. juli kommisjonen. En av arbeidsgruppene fikk i mandat å utarbeide felles nasjonale prosedyrer for håndtering av hendelser med pågående livstruende vold. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Hdir, DSB, POD og nødetatene (helse, brann og politi). Arbeidsgruppen har vært ledet av POD. Arbeidsgruppen har basert sitt arbeid på relevant og tilgjengelig kunnskap om slike hendelser bl.a. gjennom faktiske hendelser i Norge, Finland og USA. Prinsippene i prosedyrene er gjennomgått og evaluert i flere tverretatlige øvelser.

De nasjonale prosedyrene beskriver, bakgrunn, rammebetingelser, sentrale begreper og inneholder operative prosedyrer som er ment å være retningsgivende for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold. Prosedyrene er utformet på en enhetlig måte og har til hensikt at nødetatene skal kunne bruke prosedyrene på samme måte uavhengig av geografi og ressurstilgang. Det bes derfor om en særskilt tilbakemelding på hvordan prosedyrene vurderes å fungere der ressurstilgangen er begrenset.

Les mer om høringen på Helsedirektoratets hjemmeside.
Saksbehandler

Kari Schrøder Hansen | Medisinsk fagavdeling