Høring - endring av forskrifter om eigendel og refusjon for vaksenpsykiatrisk poliklinisk verksemd og poliklinisk tverrfagleg spesialisert handsaming av rusmiddelavhengnad

02. juli 2014

Høringsfrist 02.08.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endring av forskrifter om eigendel og refusjon for vaksenpsykiatrisk poliklinisk verksemd og poliklinisk tverrfagleg spesialisert handsaming av rusmiddelavhengnad.

Endringsarbeidet er grunna i ein konkret og nyleg fremkommen uklårleik kring tolkninga av regelverket for eigenandels- og refusjonsfinansieringa av vaksen psykiatrisk poliklinisk verksemd og poliklinisk tverrfaglig spesialisert handsaming av rusmiddelavhengnad. For å tryggja forutbereknelegdom for pasientar og profesjonelle aktørar, og einsarta praksis i samsvar med Stortingets intensjon, vil HOD med dette taka seg føre ei avgrensa regulering, presisering og opprydding i forskriftverket for eigendels- og refusjonsfinansieringa innefor ovanfor nemde politiske verksemd.

Les mer om høringen på Helse- og omsorgsdepartementets sider

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Avdeling for jus og arbeidsliv