Fra Akademikerne: Høring - sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken

14. mars 2014

Høringsfrist 07.04.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Akademikerne om sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken, opprinnelig sendt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

På bakgrunn av stortingsmeldingen om forvaltningspolitikk (st.meld.nr.19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap) ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere virkemiddelbruk overfor statlig heleide selskaper med sektorpolitiske oppgaver. Mandatet for arbeidet var å kartlegge og vurdere hvordan virkemiddelbruken slik som finansiering, regulering og eierstyring kan forbedres, slik at selskapene kan bli mer formåls- og kostnadseffektive. I mandatet ble det presisert at arbeidet også omfattet konsekvensvurderinger av endringer i statsforetaksloven fremlagt i NOU 2003:34 Mellom stat og marked (Sandutvalget).  

På bakgrunn av arbeidsgruppens rapport har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet et høringsnotat. Departementet ber om tilbakemeldinger på forslag til å gjøre sektorselskapene mer formåls- og kostnadseffektive i gjennomføringen av sektorpolitikken. Ifølge Akademikerne berører høringen direkte og indirekte sentrale spørsmål om styring av offentlig sektor, samt rammebetingelser som bl. a virkemiddelbruk i lønns- og personalpolitikken. Forslaget berører de regionale helseforetakene.  

Les om høringer HER

 

Saksbehandler

Bjørn Ove Kvavik Avdeling for jus og arbeidsliv