Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan

07. februar 2014

Høringsfrist 21.03.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Utkast til statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan, Sykehus for fremtiden – innspill til nasjonal sykehusplan, sendes nå på høring i foreningsleddene.

Tema for rapporten er i første rekke den nasjonale strukturen for de somatiske sykehusene: innhold ut fra pasientenes behov og likeverdige helsetjenester. Videre er det det faglige innholdet i en nasjonal sykehusplan som blir tydeliggjort, gjennom innspill om størrelse på sykehus, robuste fagmiljøer, kvalitet og ledelse. Avslutningsvis redegjøres det for investeringsbehovet for sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr, samt prosess for nasjonal sykehusplan. Et avsnitt om avgrensninger tydeliggjør indikerer hva som ikke blir omtalt i statusrapporten. 

Det er vist til Legeforeningens investeringsrapport flere steder. Her er den i sin helhet.

Arbeidet med nasjonal sykehusplan
Sentralstyret har besluttet at Legeforeningen skal presentere en statusrapport om nasjonal sykehusplan. Et revidert utkast til statusrapport var bakgrunnsmateriale for den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet 2013, etter at den først hadde vært på høring. Under debatten kom det frem flere momenter som det var viktig å inkludere i rapporten.  

Rapporten endret i tråd med aktuelle veivalg, avgrensninger og drøftingene i sentralstyret. Statusrapporten er også oppdatert i forhold til endringer i det politiske landskapet.  

Om arbeidet med statusrapportene
Legeforeningens statusrapport om nasjonal sykehusplan inngår i serien av rapporter fra sentralstyret. Formålet er å beskrive status og presentere forbedringsforslag på viktige og forsømte områder i helsetjenesten med et perspektiv «innenfra» helsetjenesten. Rapportens målgruppe er først og fremst politikere, helsemyndigheter og mediene, i tillegg til leger og annet helsepersonell..

Videre prosess
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill lastes opp på Legeforeningens nettsider senest 20. mars 2014..

Sekretariatet vil i høringsperioden jobbe videre med dokumenttekniske utbedringer og korrektur, her under manglende kilder, figurer og korrektur av referanselisten.

Høringen finnes her. Sekretariatet vil på bakgrunn av innkomne høringssvar revidere rapportutkastet. Revidert rapportutkast vil bli behandlet av sentralstyret på møte 7. april 2014. Deretter ferdigstilles rapporten, før den trykkes og lanseres.

Saksbehandler

Olve Moldestad Samfunnspolitisk avdeling