Intern høring - Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen

27. januar 2014

Høringsfrist 16.03.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Praksiskonsulentordningen er utviklet fra 1995 i Norge. PKO setter i system at allmennleger arbeider deltid ved sykehus som konsulent eller ansatt for å fremme samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og sykehus.

PKOs primære formål er god samhandling mellom leger i klinisk arbeid, knyttet til diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom. PKO samhandler nært med helsepersonell som har pleie, omsorg og ivaretagelse som sitt hovedansvar. Målsettingen er at pasient og pårørende opplever en trygg, forutsigbar, god og koordinert helse- og omsorgstjeneste.  

Sentralstyret vedtok i september 2012, etter forslag fra PKO-rådet, å nedsette en arbeidsgruppe for å revidere Helsepolitisk debattskrift for praksiskonsulentordningen, som ble utgitt av Allmennlegeforeningen i 2008. Sentralstyret ønsket at det reviderte dokumentet gis status som en veileder. Arbeidsgruppens utkast forelå i september 2013, og var noe bearbeidet i samarbeid mellom sekretariatet, PKO-rådet og arbeidsgruppen.  

Foreningsleddene inviteres nå til å gi innspill på utkast til veileder.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen Medisinsk fagavdeling