Høring - Utkast til endringer i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

17. juni 2015

Høringsfrist 25.08.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om utkast til endringer i § 44 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltninger.

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker en oppmykning av taushetsbestemmelsen i sosialtjenesteloven, slik at enkelte opplysninger om personer som har mottatt sosiale tjenester kan utleveres politiet og kriminalomsorgen.

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker endring i sosialtjenesteloven (§ 44), slik at det kan gis dispensasjon for utlevering av opplysninger til politiet og kriminalomsorgen på tilsvarende måte som etter lov om arbeids- og velferdsforvaltningen(NAV-loven). De aktuelle opplysningene vil i det vesentlige være av samme art som de som i dag kan utleveres etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven, i hovedsak kontakt- og identifikasjonsinformasjon.  

Dette vil ifølge departementet ikke innebære at det automatisk gis unntak fra taushetsplikten, men det er et ønske om at det åpnes for at departementet (eller Arbeids- og velferdsdirektoratet hvis myndighet delegeres) kan vedta at politiet og kriminalomsorgen på visse vilkår kan få utlevert opplysninger med hjemmel i sosialtjenesteloven § 44 nytt fjerde ledd. Det vil være opp til den myndighet som ønsker opplysningene utlevert som i den enkelte sak må godtgjøre at opplysningene er nødvendige for å kunne løse offentlige oppgaver.

Les om høringen: Utkast til endringer i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen  

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv