Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

26. mars 2015

Høringsfrist 02.06.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet om NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Sammenhengen mellom barns oppvekstvilkår og senere helse og sykdom er godt dokumentert. I denne utredningen foreslås det tiltak for at alle elever skal ha et trygt psykososialt skolemiljø uten krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Blant annet foreslår utvalget:

  • Å lovfeste helt konkret hva skolen plikter å gjøre hvis de oppdager mobbing. Kommuner og skoler som ikke følger opp, skal straffes økonomisk. 
  • At alle som jobber i skolen skal lære mer om hvordan de skal forebygge og håndtere mobbing, og vil ha egne opplegg for kompetanseheving av de ansatte på alle skoler over hele landet. 
  • Å gi Barneombudet en utvidet rolle, gjennom at barn og foreldre skal kunne klage til Barneombudet hvis skolen eller kommunen ikke gjør nok for å stoppe mobbing. I dag er det Fylkesmannen som behandler disse klagene.  
  • Nye stillinger i skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefaling og endring av PP-tjenestens mandat.  

Skolehelsetjenesten og helsestasjon omtales i kapittel 18. Utvalget ser på skolehelsetjenesten og helsestasjonen som helt sentral i det forebyggende arbeidet med å sikre et godt psykososialt skolemiljø for alle elever. Legeforeningen ønsker konkrete forslag til hvordan skolehelsetjenesten og helsestasjon kan jobbe på for å bidra til at barn og unge får bedre oppvekstsvilkår. BUP omtales også i kapittel 18. Utvalget mener BUP kan ha en rolle i det fore- byggende arbeidet, men at det først og fremst er i intervensjons- og oppfølgingsfasen at BUP har en viktig rolle.

Les mer om høringen her: Les mer: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/nou-2015-2/id2400765/  

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling