Intern høring - Landsstyresak - Forslag til Prinsipprogram 2015-2019 og arbeidsprogram 2015-2017

21. februar 2015

Høringsfrist 08.04.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

På landsstyremøtet skal nytt Prinsipprogram for 2015-2019 og nytt Arbeidsprogram for 2015-2017 vedtas.

Sentralstyret drøftet et forslag til nytt Prinsipp- og arbeidsprogram i møte 12.februar 2015, og vedtok å sende forslaget på intern høring i organisasjonen.  

For å utarbeide forslag til nytt Prinsipp- og arbeidsprogram besluttet sentralstyret i møte den 11.november 2014 å nedsette en arbeidsgruppe bestående av Jon Helle, visepresident i Legeforeningen og leder av Overlegeforeningen, Kari Sollien, sentralstyremedlem og leder av Allmennlegeforeningen, og Marit Halonen Christiansen, sentralstyremedlem og leder av Yngre legers forening. Sekretariatet har bistått arbeidsgruppen i prosessen mot nye utkast.  

I forbindelse med vedtak av nytt Prinsipp- og arbeidsprogram for 2011-2015 på landsstyremøtet i 2011 ble det besluttet at Prinsipprogrammet skulle være overordnet og gi retning, mens Arbeidsprogrammet skulle være mer konkret. I realiteten ble de to programmene ganske like, og begge veldig overordnet.  

I forbindelse med denne revisjonen har det vært et bevisst formål å skille tydeligere mellom Prinsipp- og arbeidsprogrammet, både, i form og innhold, enn i nåværende fireårsperiode.  

Prinsipprogrammet beskriver Legeforeningens verdigrunnlag og bygger i hovedsak på det eksisterende prinsipprogrammet. Verdiene ligger fast, men målene og beskrivelsene er justert i møtet med nye politiske utfordringer.  

Arbeidsprogrammet er i større grad videreutviklet, både i form og innhold. Det er både normativt og argumenterende. Hensikten er at det skal være et veikart for sentralstyrets arbeid i den neste toårsperioden. Arbeidsprogrammet inneholder konkrete budskap foreningen ønsker å videreutvikle og arbeide for.  Hvem man skal samarbeide med og hvordan man skal arbeide står bevisst ikke i arbeidsprogrammet. Det vil dels være en del av det løpende arbeidet til foreningen, og dels bli bestemt gjennom sentralstyrets satsingsområder for sentralstyre-perioden. Her operasjonaliseres arbeidsprogrammet. Arbeidsprogrammet er også bevisst holdt på et overordnet nivå.

Prinsipp- og arbeidsprogrammet skal være en sentral del av grunnlaget for Legeforeningens strategiske arbeid i programperioden. Målet er at Legeforeningen viderefører en troverdig, gjenkjennelig og tydelig stemme i det offentlige ordskiftet om helsetjenestens utvikling. 

Programmet kan nødvendigvis ikke utgjøre en fullstendig virksomhetsbeskrivelse, men fremhever overordnete områder foreningen skal arbeide med i neste fireårsperiode. Det har likefullt vært et mål for arbeidsgruppen at foreningsleddenes stemme er ivaretatt i arbeidsprogrammet. Sentralstyret ber derfor organisasjonsleddene komme med innspill til de foreslåtte standpunktene og retningen i vedlagte utkast.  

Vi ber om foreningenes tilbakemelding på innretning og innhold i forslag til Prinsipprogram for 2015-2019 og nytt Arbeidsprogram for 2015-2017.   

Lenke til eksisterende Prinsipp- og arbeidsprogram https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/tidligere-prinsipp-og-arbeidsprogrammer/prinsipp-og-arbeidsprogram-2013-2015/

Saksbehandler

Anders Vollen Samfunnspolitisk avdeling