Intern høring - Landsstyresak - Legeforeningens samarbeid med andre

19. februar 2015

Høringsfrist 07.04.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

På landsstyremøtet i 2014 ble det vedtatt at landsstyremøte i 2015 skal drøfte hvordan Legeforeningen skal samarbeide med andre.

Sentralstyret drøftet et forslag til rammer og retningslinjer for samarbeid med andre i møte 12.februar 2015, og vedtok å sende forslaget på intern høring i organisasjonen.   

Sentralstyrets behandling
Legeforeningens landsstyremøte fattet i 2014 et enstemmig vedtak og oversendt samtidig to forslag til sentralstyret som omhandlet hvordan Legeforeningen skal samarbeide med andre. Det ble også besluttet at vurderingen skal legges frem for landsstyret i 2015. For å forberede saken for landsstyret besluttet sentralstyret i oktober 2014:

«Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede Legeforeningens fremtidige samarbeid med andre aktører. Arbeidsgruppen består av Johan Torgersen og Christian Grimsgaard fra sentralstyret samt to representanter fra foreningsleddene. Gruppen får bistand fra sekretariatet. Hovedformålet er å vurdere hvordan Legeforeningen kan få økt gjennomslagskraft og innflytelse for egen politikk. Arbeidsgruppen skal vurdere ulike samarbeidsformer med eksterne. Det er ønskelig at arbeidsgruppen tar utgangspunkt i områdene i Prinsipprogrammet og under hvert område beskriver overordnede prinsipper knyttet til ulike grupper av samarbeidspartnere».  

Den endelige arbeidsgruppen har bestått av Christian Grimsgaard (sentralstyret), Marit Halonen Christiansen (sentralstyret), Aage Huseby (Akershus legeforening) og Richard Våge (Yngre legers forening). Arbeidsgruppen har kommet tilbake til sentralstyret med forslag til rammer og prinsipper for samarbeid med andre, herunder forslag til hvordan man skal forholde seg til sterk intern uenighet. På sentralstyrets møte i februar 2015 ble prinsippene drøftet og noe justert, samt vedtatt sendt på høring (Vedlegg1).  

Bakgrunn Landstyrebehandlingen 2014
Sentralstyrets beslutning om å gå inn som strategisk partner for EAT-konferansen var foranledningen til en debatt under årsmeldingen om hvordan Legeforeningen bør samarbeide med andre. I gjennomgangen av årsmeldingen ble det oversendt flere forslag til sentralstyret. I vedtaksprotokollen fra landsstyremøtet 2014 står det:  

Forslag fra Svein Aarseth, Oslo legeforening

Til årsmeldingen pkt 4.4.

  1. Evaluering av Legeforeningen som strategisk samarbeidspart i EAT-forum sendes på høring i organisasjonen.
  2. Prosess og vurdering av nytteeffekt og omdømmebygging i forhold til å engasjere foreningen i liknende fora, skal vurderes og legges fram for landsstyret i 2015.

Enstemmig vedtatt  

Forslag fra Toril Morken, støttes av delegat Jannicke Mellin-Olsen, Overlegeforeningen

Til årsmeldingen pkt 4.4.

Det er reist spørsmål fra medlemmer om Legeforeningens engasjement i enkelte arrangementer og samarbeid med organisasjoner hvor kommersielle interesser er involvert. Det finnes svært mange ideelle organisasjoner som Legeforeningen kan ha nytte av å samarbeide med.  Landsstyret ber sentralstyret ta initiativ til å utrede Legeforeningens engasjement i ulike ideelle organisasjoner. Bindinger til kommersielle interesser unngås.

Forslaget oversendes sentralstyret  

Forslag fra Aage Huseby, Akershus legeforening

Til årsmeldingen pkt 4.4.

For å styrke medisinskfaglig utvikling og tilby framtidens helsetjenester anmodes sentralstyret å utarbeide prinsipper og retningslinjer for innovasjon og næringsutvikling.

Forslaget oversendes sentralstyret  

Forslag fra Pernille Bruusgaard, Oslo legeforening

Landsstyret oppfordrer Legeforeningen til å trekke seg som strategisk samarbeidspart i EAT-forum 2014.

Forslaget trekkes.  

Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger
Arbeidsgruppen har på bakgrunn av drøftingen i landsstyremøtet hatt som mål å lage forslag til så kortfattede og overordnede rammer og prinsipper for hvordan Legeforeningen skal samarbeide med andre som mulig. For å nå Legeforeningens mål er samarbeid med andre ofte ønskelig og nødvendig. Samtidig kan det oppstå uenighet om samarbeid er ønskelig og tjener Legeforeningen f.eks når kommersielle aktører er involvert. Arbeidsgruppen har hatt som mål å lage forslag til hvordan Legeforeningen bør arbeide når det er stekt intern uenighet om inngåelse av samarbeid.  

Arbeidsgruppens forslag er inndelt etter grad av involvering:

  • Spørsmål om medlemskap i andre organisasjoner skal fremlegges landsstyret
  • Samarbeid med legemiddelindustrien skal følge landsstyrets retningslinjer for samarbeid
  • For å fremme innovasjon og god tjenesteutvikling bør Legeforeningen og fagmiljøene være i dialog med forskningsmiljøene og tjeneste- og utstyrsleverandørene i helsetjenesten.  
  • Samarbeid med andre aktører må ligge klart innenfor Legeforeningens kjerneoppgaver og formål. Det vil si at det må ha en klar forankring i Legeforeningens formålsparagraf, prinsipp og arbeidsprogram, og satsingsområder.   

I saker det det er sterk uenighet om inngåelse av samarbeid, og det er åpenbare interesse-konflikter, foreslår arbeidsgruppen at foreningen høres gjennom intern høringsprosess før vedtak fattes. Dette gjelder i særlig grad saker der Legeforeningen bidrar økonomisk og i saker der sentralstyret vurderer at inngåelse av samarbeid vil kunne bli gjenstand for en bred uenighet i foreningen. Videre foreslås at i saker av særlig viktig karakter, eller der det foreligger en bred uenighet bør saken bringes opp for foreningens landsstyre før vedtak fattes.  

Sentralstyret vil be om høringsinstansenes syn på forslaget til rammer og retningslinjer for samarbeid med andre. Etter eventuelle justeringer etter høringsrunden vil saken bli lagt frem til endelig vedtak på landsstyremøtet i Trondheim i mai.

Saksbehandler

Gorm Hoel Samfunnspolitisk avdeling