Intern høring - Landsstyresak - forslag til endringer i lovenes 3-3-3 (2)

19. februar 2015

Høringsfrist 08.04.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Overlegeforeningen har i brev datert 16. desember 2014 fremmet forslag til endringer i Legeforeningens lover.

Ofs forslag medfører at landsstyret kan starte sin funksjonsperiode på et senere tidspunkt enn 1.9. Det er foreslått enten 1.10 eller 1.11.  

Ofs forslag til endringer i begrunnet i praktiske utfordringer med å få valgt landsstyrerepresentanter innen fristen 1. september. Det gjelder også for AF utfordringer med å få valgt representanter innenfor denne tidsfrist. Ylf har i større grad gjennomført prinsippet om gjennomgående representasjon og synes derfor ikke å ha like store problemer med å overholde fristen. PSL har valg i slutten av august, og overholder således også fristen. For de øvrige yrkesforeningene, LVS, LSA og Namf, er det ikke rapportert om like store utfordringer med å overholde fristen.  

Aktuelle bestemmelser i Legeforeningens lover
Lovenes § 3-1-1 (2) lyder i dag slik:  

Landsstyret velges for to år av gangen, og starter sin funksjonsperiode 1. september i år som slutter på ulike tall.  

Legeforeningens lover bygger på en struktur hvor funksjonsperioden for landsstyret legges til grunn for sentralstyret og er også utgangspunktet for avdelingene. Yrkesforeningene og lokalforeningene skal følge denne perioden, mens Norsk medisinstudentforening og de fagmedisinske foreningene kan fastsette avvikende funksjonsperiode. Reglene følger av Legeforeningens lover § 3-2-1 (2), første punktum - sentralstyret og § 3-3-3 (2) - avdelingene. Bestemmelsene lyder slik:  

§ 3-2-1 (2), første punktum:
Funksjonsperioden er to år og starter 1. september.  

§ 3-3-3 (2):
Valg holdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden følger landsstyreperioden, jf § 3-1-1, 2. ledd. Norsk medisinstudentforening og de fagmedisinske foreninger kan i sine vedtekter fastsette avvikende funksjonsperiode.  

Videre er det slik at Legeforeningens lover bygger på prinsippet om gjennomgående representasjon, hvilket innebærer at den geografiske landsstyrerepresentasjonen

  • skal utgå fra styreverv i lokalforening og
  • bør inneha verv som hovedtillitsvalgt eller tilsvarende i kommune eller helseforetak

Dette fremgår av Legeforeningens lover § 3-5-4 (1), som også benevner dettes som yrkesforeningenes geografiske representanter.  

Vurdering og anbefaling:
Det er flere muligheter for hvordan man kan forholde seg til forslaget fra Of om endringer av funksjonsperioden for landsstyret:  

a)      Opprettholde dagens ordning
b)      La landsstyrerepresentantene fungere som settevalgte inntil de ulike organisasjonsledd har gjennomført valg i henhold til ny funksjonsperiode
c)       Justere funksjonsperioden for alle
d)      Velge avvikende funksjonsperiode for sentralstyret og landsstyret for øvrig

Dagens ordning har fordeler ved at de er enkelt for organisasjonen å innrette seg på en dato som gjelder for de fleste. Slik sentralstyret forstår Ofs innspill ønskes et alternativ som innebærer å skyve på funksjonsperioden for alle, inkludert sentralstyret. En slik løsning vil bety at president og sentralstyre får en svært lang periode fra valget skjer til funksjonsperioden starter opp. Sentralstyret velges på landsstyremøtet i mai. Tilsvarende gjelder for de fleste yrkesforeningsstyrene.  

Sentralstyret opplever at dagens ordning allerede innebærer utfordringer ved at det er mer enn 3 måneder fra president og sentralstyre er valgt til de trer i funksjon. I praksis hemmes foreningens aktivitet noe i fasen fra nytt sentralstyret er valgt til de trer i funksjon. Det er også vanskeligere både for interne og eksterne, inkludert media, å forholde seg til en president og et sentralstyre som sitter på «oppsigelse». Sentralstyret vil derfor ikke anbefale at funksjonsperioden for hele landsstyret endres med bakgrunn i innspillene fra Of. Ofs ønske om endring gjelder yrkesforeningenes geografiske representasjon i Legeforeningens landsstyre, og ikke øvrige deler av landsstyret.  

Et annet alternativ kan være å velge ulike funksjonsperioder for sentralstyret og landsstyret. Det er noe vanskelig å overskue konsekvensene av dette fullt ut. Trolig vil yrkesforeningene velge sine styrer for samme periode som sentralstyret, og det vil da bli avvik mellom perioden for sentralstyre og yrkesforeningsstyrer og øvrige tillitsvalgte som inngår i landsstyret.  

Dagens struktur gir lik funksjonsperiode for landsstyret og sentralstyret. Dette er gunstig, også fordi styrer i avdelingene har samme funksjonsperiode som landsstyret. Dersom det f.eks er behov for ekstraordinære møter vil organisasjonen stort sett ha tillitsvalgte med samme forutsetninger for å delta i de diskusjoner som finner sted i landsstyret.  

Dette taler for at justeringer bør skje i valgordningen i de organisasjonsledd som ikke overholder valg i henhold til Legeforeningens nåværende lover.  

På den annen side virker det som flere av yrkesforeningene sliter med å få dette til. Det er også uheldig at landsstyret ved behov for ekstraordinært landsstyremøte står i fare for ikke å kunne settes lovlig eller være beslutningsdyktig. En løsning på dette kan være å innta i Legeforeningens lover at nåværende landsstyrerepresentanter fungerer som settevalgte inntil de ulike organisasjonsledd har gjennomført valg i henhold til ny funksjonsperiode. På denne måten kan det aksepteres at valgte landsstyrerepresentanter fortsetter noe utover funksjonsperioden i påvente av at nyvalg har funnet sted. Ved behov for ekstraordinære landsstyremøter vil det på denne måten være mulig å gjennomføre slike.  

Sentralstyret mener imidlertid at det ikke bør gå for lang tid før nytt landsstyre er på plass, og at det bør inntas en frist som ikke kan være lenger enn utgangen av oktober. Valgte landsstyrerepresentanter vil naturlig nok ikke legge opp til arbeid med landsstyret etter at deres periode er utløpt, men sentralstyret antar dette vil ivareta de hensyn som Of ønsker med sitt forslag. Ulempen med et slikt forslag kan være at flere utsetter valget da det ikke spiller så stor rolle om det er gjennomført innen fristen. Med bakgrunn i en avveining av ulike hensyn mener sentralstyret imidlertid at dette er den beste løsningen.  

Forslag til lovendring:
Sentralstyret vil derfor foreslå at Legeforeningens lover § 3-3-3 (2) gis følgende tilføyelse (markert med kursiv):  

Valg holdes i år som slutter på ulike tall. Funksjonsperioden følger landsstyreperioden, jf § 3-1-1, 2. ledd. Landsstyrerepresentanter valgt i medhold av § 3-5-4 (1) kan fungere utover funksjonsperioden, for en periode som ikke kan strekke seg lenger enn utgangen av oktober i valgåret, i påvente av nyvalg. Norsk medisinstudentforening og de fagmedisinske foreninger kan i sine vedtekter fastsette avvikende funksjonsperiode.  

Link til Legeforeningens lover: https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/

Saksbehandler

Bjørn Ove Ekern Kvavik Avdeling for jus og arbeidsliv