Intern høring - Landsstyresak - Om betegnelsen lokalforening og forslag om endret betegnelse

18. februar 2015

Høringsfrist 08.04.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Det har i e-post av 12. januar 2015 kommet inn et privat lovendringsforslag fra Gunnar Hjorth om å endre betegnelsen lokalforening tilbake til betegnelsen fylkesavdeling.

Hjort er leder i Buskerud lokalavdeling, men har fremmet saken utenom lokalforeningen. Lovendringsforslag er således ikke behandlet i styret i Buskerud legeforening.

Begrunnelsen for forslaget er at Hjorth mener at betegnelsen lokalavdeling ligger på et lavere nivå enn kommune og enda lavere enn fylke. Hjorth skriver at han ved flere anledninger i utlandet eller overfor utenlandske kolleger har blitt present/presenterer seg som leder av lokalavdeling. Hjorth mener at hans status som leder av lokallag ikke har hatt særlig tyngde i den forstand at han bare har representert en liten og kanskje ubetydelig del av en stor organisasjon, og ikke en del av hjørnepilarene i den norske Legeforening. Hjorth mener videre at begrepet fylkesavdeling forteller mer om hva man representerer enn lokalforening.

Legeforeningens lover benyttet frem til 2006 betegnelsen fylkesavdeling, men landsstyret valgte å endre betegnelsen til lokalforening. Bakgrunnen for endringen den gang skyldtes resultatet av organisasjonsdebatten i Legeforeningen.

Sentralstyret sendte 20.10.2004 ut et høringsdokument hvor sentralstyret gjennomgikk hele Legeforeningens organisasjon og forslag til endringer. Sentralstyret foreslo å endre termen for de lokale avdelinger av foreningen til "lokalforeninger" og foreslo at lokalforeningene for fremtiden skulle lovfestes på følgende måte:

«Legeforeningens lege-medlemmer fordeles på godkjente lokalforeninger etter arbeidsstedets lokalisering.

Lokalforeningenes geografiske ansvarsområder bør ikke være mindre enn et helseforetaksområde i spesialisthelsetjenesten og bør så langt det er mulig falle sammen med ett eller flere naturlige opptaksområder for helseforetak. Lokalforeningenes geografiske område og navn skal være godkjent av sentralstyret.

Sentralstyret foreslo lokalavdelingsprinsippet anvendt slik at man ville få 13 lokalavdelinger mot nå 19. Avdelingsgrensene skulle følge foretaksgrenser og kunne dekke fylker som bedømmes å ligge naturlig til hverandre mht infrastruktur, næringsliv etc. Forslaget kunne medføre justeringer av grenser mellom noen nåværende fylkesavdelinger (Rogaland/Hordaland og Nordland/Troms).»

I diskusjonene som fulgte dette forslaget ble ordlyden endret. Den endelige bestemmelsen om dette ble lydende slik:

§ 3-4-1 Inndeling i lokalforeningsområder - Medlemskap

(1) Lokalforeningenes område og navn skal være godkjent av sentralstyret.

Overgangsregel:
Lokalforening som per 31. august 2005 var lovfestet som fylkesavdeling, består inntil videre.

(2) Lokalforeninger som finner det hensiktsmessig for arbeidet med foreningenes oppgaver, kan med sentralstyrets samtykke justere sine grenser eller slutte seg sammen til større foreninger. Sentralstyret fastsetter regler for hvorledes det skal forholdes med foreningenes aktiva.

(3) Dersom 1/3 av landsstyrets medlemmer krever det, kan et spørsmål om endring i inndelingen av lokalforeninger kreves avgjort ved avstemning av medlemmene i berørte lokalforeninger. Sentralstyret kan initiere slik avstemning.

Landsstyrets intensjon med endringene var at man så for seg en endring i antallet lokalforeninger. En del av organisasjonssaken handlet også om at flertallet av Legeforeningens yrkesaktive medlemmer hører til virksomheter med en organisasjonsform som ikke sammenfaller med fylkesavdelingsgrensene. Som Hjorth selv er inne på, har dette bildet endret seg ytterligere, ved at flere leger i helseforetak er ansatt i virksomheter som går på tvers av fylkesavdelingsgrensene. Ideelt sett burde derfor lokalavdelingene i større grad tatt initiativ til diskusjoner om annen inndeling av lokalforeningsområdet, enn det som eksisterer i dag med inndeling tilsvarende fylkesnivå.

Sentralstyret viser videre til at betegnelsen lokalforening har vært gjeldende i nærmere 10 år, og at det ikke lenger er noen som benytter betegnelsen fylkesavdeling. Sentralstyret mener også av denne grunn at det er unaturlig å gå tilbake til betegnelsen fylkesavdeling.

Sentralstyret vil vise til at dersom landsstyret skulle ønske å endre bestemmelsene, vil det få betydning for flere bestemmelser i lovene, herunder §§ 1-3, 3-1-1, 3-3-3, 3-4 (fra 3-4-1 til 3-4-5), 3-5-3, 3-7-3, 3-8 og 4-3.

Sentralstyret innstiller på å sende saken ut på ordinær høring til organisasjonsleddene.

Link til Legeforeningens lover: https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/lover-for-den-norske-legeforening/

Saksbehandler

Bjørn Ove Ekern Kvavik Avdeling for jus og arbeidsliv