Høring - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

28. januar 2015

Høringsfrist 26.02.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Akademikerne har fra Kunnskapsdepartementet mottatt til høring - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Departementet ønsker å revidere forskrift av 9. februar 2006, nr 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Målet er ifølge departementet i større grad å legge til rette for en personalpolitikk som er tilpasset det mangfold som sektoren er forventet å utvikle. 

Regjeringen har et uttalt mål å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning. Den viktigste forutsetningen for å lykkes med dette er ifølge departementet at det faglige personalet har høy kompetanse, og at kompetansen er tilpasset institusjonens oppgaver, profil og ambisjon, slik at den i større grad legger til rette for en personalpolitikk som er tilpasset det mangfold som sektoren er forventet å utvikle. 

Les mer om høringen fra Kunnskapsdepartementet; https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-om-undervisnings--og-forskerstillinger/id2362003/?regj_oss=10

Saksbehandler

Jan Eikeland Avdeling for jus og arbeidsliv