Høring - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

28. januar 2015

Høringsuttalelse

Akademikerne v/ Øyvind Berdal 
Sendt kun pr. e-post:
Oyvind.Berdal@akademikerne.no  

Deres ref.:   Vår ref.: 15/377 Dato: 12.03.2015


Høring - Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 
 

Legeforeningen viser til Kunnskapsdepartementets brev av 19.januar 2015 hvor det bes om innspill til foreslåtte endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.  

De foreslåtte endringene har vært på høring hos relevante organisasjonsledd, og vært behandlet i Legeforeningens sentralstyre. Våre innspill oversendes med dette til Akademikerne for videre behandling.  

Legeforeningen er gjennomgående kritisk til departementets forslag. Dette gjelder både beskrivelsen av nåværende situasjon, de konkrete forslagene og begrunnelsen som ligger bak. Vi stiller oss også tvilende til at forslagene vil få den ønskede effekt.  

I følge departementet er målsettingen med revisjonen av forskriften i større grad å legge til rette for en personalpolitikk «som er tilpasset det mangfold som sektoren er forventet å utvikle». Som en overordnet merknad mener Legeforeningen at det er høyst uklart hva departementet mener med dette utsagnet. Ved en gjennomgripende revisjon av en forskrift som denne bør det forventes at departementet er tydeligere på hva som er de overordnede målsettinger.  

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger har i sin uttalelse til oss uttalt at de på flere punkter ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen som gis av de uheldige konsekvenser ved dagens forskrift som departementet nå ønsker å rette opp. Legeforeningen frykter på denne bakgrunn at effekten av de foreslåtte endringene vil kunne bli helt motsatt av intensjonen om å øke kvaliteten på utdanning og forskning i Norge.  

Legeforeningen savner en grundig analyse av dagens situasjon med vekt på problematikken omkring nåværende praksis og hyppigheten av utlysninger av ledige vitenskapelige stillinger innen universitets- og høyskolesektoren, sammenlignet med ansettelser uten utlysning begrunnet med særskilte behov. Videre savner vi en grundigere vurdering av hva effekten vil være for de pågående prosesser med sammenslåing av universiteter og høyskoler i Norge når opprykksmulighetene for vitenskapelige ansatte skal endres.  

Legeforeningen har følgende innvendinger til departementets konkrete forslag:  

Vi mener at forslaget om at opprykk til et høyere stillingsnivå bare skal gis på bakgrunn av en kompetansevurdering av en komite som institusjonen selv har oppnevnt og godkjent, vil virke mot sin hensikt. Forslaget innebærer at det bare kan søkes om opprykk i stillinger der dette er lagt inn som en mulighet i forkant. Dermed legges det til rette for en situasjon der lokale forhold bestemmer nivået på fagkompetansen. Forslaget vil dermed innebære at det innføres ulike standarder for å bli professorkompetent. En høyskole med rekrutteringsproblemer trenger ikke å stille det samme faglige nivået som et universitet med stor pågang av fagfolk. Departementets forslag vil dermed ytterligere forsterke forskjellene i kompetansekravene.  

Dagens ordning med nasjonale komiteer har historisk sett vært til stor hjelp for kvinnelige kandidater som søker opprykk. Betydningen av at dette faller bort, er ikke omtalt i forslaget. Det er uheldig.  

Forslaget om hvordan bedømmingskomiteen som skal vurdere opprykk skal organiseres, virker lite gjennomtenkt. Arbeidet skal ledes av et eksternt medlem - i motsetning til hva som gjelder ved bedømmelse for en doktorgrad og ved stillingsbedømmelser forøvrig. Legeforeningen er redd for at forslaget vil føre til mer administrativt arbeid.  

Svært mange leger som har kombinerte stillinger vil rammes av forslaget om å inneha minst en halv stilling for å kunne søke om opprykk. De medisinske fakultetene har stadig færre medisinere i fulltidsstillinger, og Legeforening mener de foreslåtte endringene vil sementere denne situasjonen.  

Vi ber om at dere bekrefter mottak av høringsuttalelsen. 

Med hilsen
Den norske legeforening  

Geir Riise
generalsekretær

Lars Duvaland
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Jan Eikeland  

Dokumentet er godkjent elektronisk

 

Saksbehandler

Jan Eikeland Avdeling for jus og arbeidsliv