Høring - Produktivitetskommisjonens første delrapport - NOU 2015: 1 Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd.

13. mars 2015

Høringsfrist 04.05.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Finansdepartementet har sendt produktivitetskommisjonens første delrapport, NOU 2015:1 på høring.

I den første rapporten ser produktivitetskommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene. Kommisjonen peker også på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten. Kommisjonen ledes av professor Jørn Rattsø ved NTNU. Saken har også kommet via Akademikerne.

Delrapporten er omfattende. Spesielt kapittel 15 Effektivisering av offentlig sektor, kapittel 16 Kommunesektoren, og kapittel 19 Gjennomføring av reformer er relevante for Legeforeningen.

Les mer om høringen her: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--nou-2015-1-produktivitet--grunnlag-for-vekst-og-velferd/id2398162/

Saksbehandler

Anders Vollen Samfunnspolitisk avdeling