Høring – Endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

28. november 2016

Høringsfrist 01.12.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften.

I høringen foreslår Arbeids- og sosialdepartementet to endringer i Arbeidsmiljøloven:

- Utvidet adgangen til å arbeide kveld

- Endringer i virkeområdet for medleverforskriften

Høringen er en oppfølging av Arbeidstidsutvalgets innstilling i NOU 2016:1. Mandatet til dette utvalget var å vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse. Den grunnleggende arbeidsgivervennlige tilnærmingen til Arbeidstidsutvalgets flertall – og en rekke av de konkrete forslagene - ble møtt med sterk kritikk fra høringsinstansene, blant dem Akademikerne og Den norske legeforening. Flesteparten av utvalgets forslag har departementet valgt å følge opp med å nedsette nye utvalg, som i motsetning til Arbeidstidsutvalget også vil være representert med medlemmer fra arbeidstakersiden. Forslagene om mer fleksible regler for kveldsarbeid og endringer i virkeområdet for medleverforskriften, er de to eneste forslagene som følges opp med en ny høringsrunde.

Det antas at det er særlig forslaget om mer fleksibelt kveldsarbeid som er mest aktuelt for Legeforeningen å uttale seg om. Som det framgår av høringsuttalelsen til Arbeidstidsutvalgets innstilling, er Akademikerne positive til forslaget. Legeforeningen omtalte ikke dette punktet i sin uttalelse til Akademikerne, se vedlegg. Høstens streik i sykehussektoren og den tilspissede situasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan tilsi at Legeforeningen denne gangen bør uttale seg spesielt om reglene om mer fleksibelt kveldsarbeid. Vi ber særlig om høringsinstansenes synspunkter på dette forslaget.

Arbeids- og sosialdepartementet har satt en svært kort høringsfrist.

Saksbehandler

Jan Eikeland Avdeling for jus og arbeidsliv