Høring - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

03. juni 2016

Høringsfrist 31.08.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Om høringen: HOD foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits (EØS-forskriften). I forslaget videreføres dagens ordning for godkjenning av yrkesutøvere utdannet i andre EØS-stater. Det foreslås enkelte tillegg og justeringer som er nødvendige for å gjennomføre direktivets minstekrav.

Vi ber de interne høringsinstansene særlig om innspill på følgende punkter:

1) Regulering av delvis adgang til yrkesutøvelse (høringsnotatet kapittel 11)

2) Bestemmelser om profesjonskort (forskriftsforslaget §§ 20a til 20e og høringsnotatet kapittel 12) Det er foreløpig yrkene sykepleier, provisorfarmasøyt og fysioterapeut (i tillegg til eiendomsmegler og fjellfører), som omfattes av ordningen. Kommisjonen vurderer å innføre profesjonskort for blant annet yrkene lege og spesialsykepleier på et senere tidspunkt. Legeforeningen bør derfor allerede nå kommentere ordningen.

3) Regulering av plikten til å varsle til andre lands myndigheter (forskriften § 28 og høringsnotatet kapittel 15)

4) Regulering av språkkrav (høringsnotatets kapittel 14)

Les mer om høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-eos-forskriften-om-godkjenning-av-helsepersonell---gjennomforing-av-endringer-i-eus-yrkeskvalifikasjonsdirektiv/id2501546/

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv