Høring - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.

23. juni 2016

Høringsfrist 31.08.2016

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt høring med forslag om nødvendige forskriftsendringer som følge av automatisering av egenandelstak 2. Notatet inneholder også forslag om å endre egenandelstak 2-ordningen og å avvikle sykdomslisten i fysioterapiordningen.

Om forslagene:

1) Avvikling av sykdomslisten

Sykdomslisten gir pasienter innen visse diagnosegrupper rett til fritak fra egenandel hos fysioterapeut.

I høringsforslaget vises det til at dagens ordning fremstår urettferdig for diagnosegrupper som ikke er innlemmet på listen, og at dette i dag blant annet gjelder en stor gruppe muskel- og skjelettlidelser.

Departementet skriver også i høringsforslaget at sykdomslisten kan bidra til feilprioriteringer og at det er en risiko for overbehandling eller unødvendig fysioterapibehandling når skjermingsordningen med egenandelsfritak er knyttet til diagnose. Høringsnotatet forslår å avvikle sykdomslisten fra 1. januar 2017.

2) Endring av egenandelstak 2

Aldersgrensen for fritak foreslås hevet fra 12 til 16 år, og egenandelstaket foreslås senket til om lag 2000 kroner.

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---innforing-av-automatisk-frikort-for-egenandelstak-2-og-avvikling-av-sykdomslisten-i-fysioterapiordningen-m.m/id2505304/

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker | Jus og arbeidsliv