Høring - Invitasjon til å gi innspill - utkast til rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern

08. desember 2016

Høringsfrist 05.01.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide et rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern og ber om innspill til rundskrivet.

For å styrke pasientens rett til å ta beslutninger som får konsekvenser for egen helse, er det foreslått at pasienter som har samtykkekompetanse får rett til å nekte behandling i det psykiske helsevernet. Endringene medfører at det nå er et vilkår at pasienten mangler samtykkekompetanse for bruk av tvang etter psykisk helsevernloven. Vilkåret gjelder både ved tvungen observasjon, etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke. Det gjøres unntak fra vilkåret om at pasienten må være uten samtykkekompetanse i de tilfeller der pasienten er til nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. Vedtak om undersøkelse og behandling uten eget samtykke skal vurderes av faglig ansvarlig etter samråd med annet kvalifisert helsepersonell. Avgjørelse om hvorvidt en pasient er samtykkekompetent skal også tas etter samråd med annet kvalifisert helsepersonell. Dersom helsepersonell er uenige skal det søkes råd hos ytterligere helsepersonell før det treffes en endelig avgjørelse/vedtak. Råd fra annet kvalifisert helsepersonell skal journalføres og ved vedtak skal det forfattes en skriftlig begrunnelse. Avgjørelsen skal, om mulig, straks skal legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende.

Se også høringsbrevet fra Legeforeningen.

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv