Høring - Landsstyresak - Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin

26. januar 2016

Høringsfrist 07.03.2016

Fristen er utløpt

En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til utdanningskrav til kompetanseområdet i smertemedisin.

Sentralstyret vedtok i desember 2013 å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede smertemedisin som kompetanseområde. Bakgrunnen for vedtaket var et forslag om opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin fra ulike fagmedisinske foreninger.  

Forslaget om etablering av kompetanseområder er ment å skulle sikre bedre helsetjeneste til betydelige grupper av pasienter på fagfelt som griper inn i eller omfattes av flere spesialiteter og som ikke er dekket av én spesialitet. En formalisering av kompetanseområder som ikke er spesialiteter, og heller ikke bør bli det, vil være en ordning i tillegg til de eksisterende medisinske spesialiteter. Kompetanseområder vil være mer fleksible enn spesialitetsstrukturen og kunne tilpasses raske endringer i den medisinske fagutøvelsen.  

Arbeidsgruppens rapport forelå i desember 2015. Arbeidsgruppen foreslår at det oppnevnes en sakkyndig komite som i forkant godkjenner forslag til utdanningsløp inkludert kurs og praktisk opplæring. Verken Helsedirektoratet eller Legeforeningen har systemer for å forhåndsgodkjenne forslag til utdanningsløp og det gis ikke slik godkjenning i spesialistutdanningen eller andre kompetanseområder i dag.  

Se høringsbrevet på høyre side for mer informasjon.

Saksbehandler

Marte Løvald Andresen | Medisinsk fagavdeling