Høring - Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur og størrelse

26. august 2016

Høringsfrist 20.09.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Regjerningen besluttet våren 2015 at Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) skal gjennomføre en utredning av fremtidig struktur og størrelse for fylkesmannen. KMD har nå sendt en foreløpig rapport fra en prosjektgruppe på innspillsrunde.

Mandat for utredningen har vært å utrede ulike modeller for fylkesmannens fremtidige struktur, avgrenset til geografisk inndeling av embetene med utgangspunkt i sannsynlige scenarier for kombinasjoner av ny kommunestruktur og ny fylkesstruktur. Utredningen består av fire hoveddeler. Først gjennomføres det en prinsipiell vurdering av spesifikke inndelingsbehov knyttet til fylkesmannens roller og oppgavetyper. Deretter følger en gjennomgang og analyse av dagens embeter mht. geografiske forhold, ressursbruk og kompetanse. Så gis det en drøfting av aktuelle reformprosesser og betydningen av disse for inndelingen av fylkesmannen. I siste del av utredningen skisseres og drøftes tre hovedmodeller for framtidig inndeling av embetene.

Det er særlig aktuelt for Legeforeningen å kommentere på Fylkesmannens helseavdeling som del av tilsynsmyndighetene. Herunder å fremheve Legeforeningens erfaring med:

- Stor fylkesvis variasjon i kompetanse, og utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert helsepersonell

-Uakseptabel lang saksbehandlingstid

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv