Intern høring - Lovendringsforslag – Legeforeningens lover § 3-8 Regionutvalg

25. februar 2016

Høringsfrist 04.04.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Styret i Troms legeforening har i brev av 29. januar d.å. fremmet en sak til ordinær behandling på Landsstyremøtet 2016. Beslutningen om å fremme saken ovenfor Landsstyret var enstemmig.

Lovendringsforslaget var varslet innen fristen på 4 måneder, jf. § 5.1. i Legeforeningens lover. Saken gjelder endring av representasjon i Regionutvalg (RU).

Vedlagt følger Troms legeforenings lovendringsforslag.

Troms legeforening har over tid argumentert for at RU mangler tilstrekkelig representasjon fra helseforetakene i regionene. De mener det er og har vært en vesentlig svakhet ved dagens sammensetning av RU at man ikke er sikret bedre representasjon fra hvert sykehus i RU.

Troms legeforening skriver at de økte utgiftene vil bli dekket innenfor RUs vedtatte budsjetter, og vil alternativt bli dekket i overføringer fra lokalforeningene i regionen.

Sentralstyret vedtok å sende lovendringsforslaget ut på bred organisatorisk høring til Legeforeningens avdelinger og spesialforeninger.

Last opp høringsbrevet fra Legeforeningen på høyre side.

Saksbehandler

Kvamme, Bente A. Avdeling for jus og arbeidsliv