Intern høring - Rapport fra arbeidsgruppe i Legeforeningen om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten

31. mars 2016

Høringsfrist 06.06.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

En arbeidsgruppe i Legeforeningen har levert et rapportutkast som tar for seg temaene over- og underdiagnostikk, over- og underbehandling og variasjon i helsetjenesten.

Formålet med rapporten er å utvikle Legeforeningens politikk på disse områdene. Rapporten vil danne bakgrunn for en diskusjon i landsstyret i mai om de samme temaene.  

Legeforeningen ønsker tilbakemelding fra organisasjonsleddene på det generelle innholdet i rapporten, og ber spesielt om at følgende deler kommenteres:  

  • Om rapporten beskriver temaene på en realistisk og balansert måte.
  • Hvorvidt tiltakene (kapittel 7) er hensiktsmessige og svarer på utfordringene som blir beskrevet i de foregående kapitlene. Vi inviterer også organisasjonsleddene til å komme med konkrete forslag på tiltak Legeforeningen bør fremme.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen Medisinsk fagavdeling