Intern høring - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

24. februar 2017

Høringsfrist 03.04.2017

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen ønsker innspill på nytt forslag om å opprette Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx).

Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre Legeforeningens organisasjon. En av hovedstrategiene var å styrke fagets plass i foreningen, og de fagmedisinske foreningene ble opprettet og styrket med ressurser og rettigheter innad i Legeforeningen. Formålet var å sikre at det var faglige premisser som tydelig lå til grunn når Legeforeningen foretok veivalg og inntok standpunkter i fag- og helsepolitikken. Etter mer enn 10 års erfaring med ordningen, er det grunn til å hevde at organisering og koordinering av den faglige aksen ikke fungerer optimalt. Potensialet i de fagmedisinske foreningene er ikke tilstrekkelig realisert. Sentralstyret besluttet derfor 30.08.16 å nedsette en

arbeidsgruppe med oppgave å vurdere og fremme forslag til framtidig organisering av den fagmedisinske aksen. Arbeidsgruppen har konkludert med at det ikke er tilstrekkelig tid til å forberede en helhetlig modell med nødvendige lovendringer til Landsstyret i 2017. Det vil likevel bli forberedt en diskusjon til landsstyret i 2017 med drøfting av mulig modell. Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra Landsstyret, skal arbeidsgruppen utarbeide et helhetlig forslag til Landsstyret i 2018, inkludert forslag til lovendringer og finansiering.

Inntil ny struktur er vedtatt, anbefaler arbeidsgruppen at det fremmes to forslag til behandling i Landsstyret i 2017:

1. Det etableres undergrupper av leger i spesialisering (LIS) i alle fagmedisinske

foreninger

1. Myndighet til å foreslå LIS-representanter til spesialitetskomiteene, som i dag er

tillagt Yngre legers forening, overføres til LIS-gruppen i de fagmedisinske foreninger

Se høringsbrev fra Legeforeningen for nærmere redegjørelse av saken og forslag til lovendringer.

Saksbehandler

Bjørn Ove Ekern Kvavik Jus og arbeidsliv