Intern høring - Inkluderingsutfordringer – Utvikling av ny politikk i Akademikerne

29. oktober 2018

Høringsfrist 17.12.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

I forbindelse med høstens forhandlinger om ny IA-avtale har Akademikerne hatt et ønske om å utvikle ny politikk på temaet inkludering i arbeidslivet. Det ble derfor nedsatt en administrativ arbeidsgruppe med representanter fra medlemsforeningene, for å utvikle forslag til tiltak som kan bidra til å forhindre utenforskap. Arbeidet har særlig rettet seg mot unge som faller utenfor. Legeforeningen har deltatt i dette arbeidet.

Arbeidsgruppen utviklet en skisse med forslag til retning og tema for Akademikernes arbeid med inkludering. Akademikerne sender nå skissen på høring til medlemsforeningene, med ønske om tilbakemeldinger og ytterligere innspill.

Akademikerne ber særlig om innspill på følgende spørsmål:
• Med utgangspunkt i foreningens faglige ståsted; hvilke politiske tiltak bør Akademikerne peke på for 1) å forhindre at unge voksne faller ut av arbeidslivet og 2) for å inkludere de som har falt ut?
• Hva kan foreningens medlemmer bidra med for 1) å forhindre at unge voksne faller ut av arbeidslivet og 2) for å inkludere de som har falt ut?
• Andre innspill og synspunkter på hvordan Akademikerne bør møte inkluderingsutfordringene.

Les mer i vedlagte høringsdokumenter fra Akademikerne.

 

Saksbehandler

Ingvild Bjørgo Berg Samfunnspolitisk avdeling