Intern høring - Policynotat om integrering av barn uten lovlig opphold i Trandum utlendingsinternat

28. februar 2018

Høringsfrist 16.04.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Arbeidsgruppen til utredning av internering av barn uten lovlig opphold i Trandum utlendingsinternat har utarbeidet et forslag til policynotat om rettighetene til barn uten lovlig opphold, med særskilt vekt på internering. Forslaget har vært behandlet i Sentralstyret, som har vedtatt å sende det på intern høring i Legeforeningens organisasjon, inkl. alle yrkesforeningene, relevante fagmedisinske foreninger og medisinerstudentene.

Saksfremstilling
I møte 15. mars 2017, under behandlingen av Legeforeningens arbeid med menneskerettigheter, klima og global helse, gjorde sentralstyret slikt vedtak:

"I første omgang opprettes det en arbeidsgruppe med representanter fra Norsk barnelegeforening, Norsk barnepsykiatrisk forening og Norsk forening for allmennmedisin for å utarbeide en rapport om hvilke konsekvenser internering av barn uten lovlig opphold i Norge kan medføre og hvilke helsetiltak som bør vurderes før barn blir tvangsutsendt."
Arbeidsgruppen har bestått av Henriette Sandven, Norsk barnepsykiatrisk forening, Synne Stensland/Marianne Nordhov, Norsk barnelegeforening og Svein Aarseth, Norsk allmennlegeforening. Fra sekretariatet har Just Haffeld og Bjørn Oscar Hoftvedt deltatt.
Arbeidsgruppen har i fellesskap utarbeidet et utkast til policynotat (vedlagt). Notatet understreker at internasjonale menneskerettigheter og legeetiske regler kommer til anvendelse i forhold til barn uten lovlig opphold i Norge. Ingen barn må således interneres under fengselsliknende forhold. Barn uten lovlig opphold må ha tilgang til full kommunal helsetjeneste, inkl. rett til å stå på fastlegeliste. De må også ha tilgang til spesialisthelsetjeneste på linje med norske barn, tilfredsstillende omsorg, barnehage/skolegang/atspredelse, samt nødvendig helseinformasjon (inkl. vaksinasjonsstatus) betalt av det offentlige og på egnet språk.

Saksbehandler

Just Haffeld Avdeling for jus og arbeidsliv