Intern høring - Policynotat om integrering av barn uten lovlig opphold i Trandum utlendingsinternat

28. februar 2018

Høringsfrist 16.04.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Arbeidsgruppen til utredning av internering av barn uten lovlig opphold i Trandum utlendingsinternat har utarbeidet et forslag til policynotat om rettighetene til barn uten lovlig opphold, med særskilt vekt på internering. Forslaget har vært behandlet i Sentralstyret, som har vedtatt å sende det på intern høring i Legeforeningens organisasjon, inkl. alle yrkesforeningene, relevante fagmedisinske foreninger og medisinerstudentene.

Saksfremstilling
I møte 15. mars 2017, under behandlingen av Legeforeningens arbeid med menneskerettigheter, klima og global helse, gjorde sentralstyret slikt vedtak:

"I første omgang opprettes det en arbeidsgruppe med representanter fra Norsk barnelegeforening, Norsk barnepsykiatrisk forening og Norsk forening for allmennmedisin for å utarbeide en rapport om hvilke konsekvenser internering av barn uten lovlig opphold i Norge kan medføre og hvilke helsetiltak som bør vurderes før barn blir tvangsutsendt."
Arbeidsgruppen har bestått av Henriette Sandven, Norsk barnepsykiatrisk forening, Synne Stensland/Marianne Nordhov, Norsk barnelegeforening og Svein Aarseth, Norsk allmennlegeforening. Fra sekretariatet har Just Haffeld og Bjørn Oscar Hoftvedt deltatt.
Arbeidsgruppen har i fellesskap utarbeidet et utkast til policynotat (vedlagt). Notatet understreker at internasjonale menneskerettigheter og legeetiske regler kommer til anvendelse i forhold til barn uten lovlig opphold i Norge. Ingen barn må således interneres under fengselsliknende forhold. Barn uten lovlig opphold må ha tilgang til full kommunal helsetjeneste, inkl. rett til å stå på fastlegeliste. De må også ha tilgang til spesialisthelsetjeneste på linje med norske barn, tilfredsstillende omsorg, barnehage/skolegang/atspredelse, samt nødvendig helseinformasjon (inkl. vaksinasjonsstatus) betalt av det offentlige og på egnet språk.

Saksbehandler

Just Haffeld Avdeling for jus og arbeidsliv