Tilleggshøring om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning for opptak til studieåret 2019-2020, Medisin ved Universitetet i Oslo

09. oktober 2018

Høringsfrist 24.10.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Departementet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om opptak til medisinstudiet på Universitetet i Oslo. Forslaget kommer opprinnelige fra Universitetet i Oslo.

Det foreslås et tillegg i § 4-2 første punkt, under forutsetning av at Universitetet i Oslo og Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, finner fram til en god arbeidsdeling og en praktisk løsning innenfor den nasjonale opptaksmodellen.

Universitetet i Oslo ønsker å forsøke opptak basert på en test (UniTest). Universitetet har foreslått at testen skal danne grunnlag for rangering av søkerne i en egen kvote. Universitetet mener at søkerne i kvoten må ha en karakterpoengsum på minimum 50, det vil si et karaktergjennomsnitt på 5,0 fra videregående opplæring.
Universitetet i Oslo ønsker et slikt forsøk fordi de mener at poenggrensene for å få tilbud om studieplass på medisin er så høye at en "rekke høyt motiverte og kvalifiserte søkere ikke får opptak. Erfaring tilsier at utvelging gjennom karakterer alene ikke speiler det samla bildet av de nødvendige egenskapene en person trenger for å bli en god lege,..." Universitetet har også vist til at de fleste land i Europa har innført alternative opptakskriterium, og at alternative opptaksmetoder antakelig kan føre til et større mangfold "både demografisk, geografisk og kjønnsmessig".
Det foreslås en forsøksordning for opptak til kullene i studieårene 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 og 2023-2024, hvor en kvote på 20 % av studieplassene går til de søkerne som består en test administrert av Universitetet i Oslo. Alle søkere til profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo i denne perioden vil få mulighet til å ta testen.
Les mer på Kunnskapsdepartementets sider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsbrev---om-endringer-i-forskrift-om-opptak-til-hogre-utdanning-for-opptak-til-studiearet-2019-2020/id2612970/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2004.10.2018&utm_content=Utdanning%20og%20Nye%20h%C3%B8yringar&factbox=horingsinstanser

 

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling