Høring –Forslag om å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen for personer med lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrensen i staten

02. juli 2020

Høringsfrist 20.08.2020

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) via Akademikerne høring om forslag til endringer i aldersgrenseloven og sykepleierpensjonsloven. Endringene innebærer at personer med særalders-grense 60, 63 eller 65 år får rett til å fortsette i stillingen etter aldersgrensen.

ASD opplyser at høringsnotatet ikke inneholder forslag om endringer i rettighetene til pensjon for personer med slik særaldersgrense.

Følgende lovtekstendringer foreslås fra Departementet:

 

I lov 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. gjøres følgende endringer:

 

Lovens tittel skal lyde:

Lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl.

 

  • 2 fjerde ledd skal lyde:

Den som har stilling med alminnelig aldersgrense, plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd. Den som har lavere aldersgrense enn den alminnelige, kan fratre stillingen ved første månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd, men plikter å fratre ved første månedsskifte etter at den alminnelige aldersgrensen er nådd. Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra andre punktum slik at den som har lavere aldersgrense, plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd.

 

  • 3 første ledd skal lyde:

 

Ansettelsesmyndigheten kan treffe bestemmelse om at en ansatt skal kunne fortsette  i tjenesten utover den alminnelige aldersgrensen når den ansatte fremdeles fyller de krav som stillingen forutsetter. Det samme gjelder for ansatte som omfattes av § 2 fjerde ledd tredje punktum. Skjer ansettelsen av Kongen, kan slikt  samtykke gis av vedkommende departement. Tjenesten kan første gang forlenges opp til to år, senere ett år om gangen, i alt ikke ut over fem år.

 

Utkast til endringer i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere

I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere gjøres følgende endringer:

 

Overskriften til kapittel 3 skal lyde:

 

Kapittel 3. Aldersgrense.

 

  • 6 nytt tredje ledd skal lyde:

For den som har lavere aldersgrenseenn 70 år, gjelder lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. § 2 fjerde ledd andre og tredje punktum tilsvarende.

 

Denne høringen skal behandles administrativt.

 

Les mer på siden til Arbeids- og sosialdepartementet her: www.regjeringen.no/id2715588

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 20. august 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Karoline Ramdal | Avdeling for jus og arbeidsliv